SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 15 december år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

 

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

Uppdragslistan:

Uppdragslistan gicks igenom.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 22 april år 2017. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK kommer att skickas ut till samtliga rasklubbar.

 

Styrelsen beslutar

att Anne bokar lämplig lokal och skickar inbjudan till rasklubbarna.

 

 

7.

AU-Beslut:

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

8.

Inkomna skrivelser:

1046/2016 – SSAK - Yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Cão da Serra de Aires

1047/2016 – SKK - Ny version av Katalog för PC - uppdaterad inför 2017

1048/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1049/2016 – SKK - Kommande utbildningar våren 2017, länsklubbar & specialklubbar, helgen 25-26 mars år 2017

1050/2016 – SKK - Kommande utbildningar våren 2017, specialklubbar,

helgen 8-9 april år 2017

1051/2016 – Rfg - Medlemsregister

1052/2016 – SKK - Kennelfullmäktige år 2017

1053/2016 – SSR - Styrelsemötesprotokoll

1054/2016 – SSAK - Styrelsemötesprotokoll

1055/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1056/2016 – Nordea, frågeformulär

1057/2016 – RDSG - Information om styrelseledamot som avgått

1058/2016 – SKK - Information från SKKs organisationsutredning

1059/2016 – Erbjudande av avelskurser, Barbro Teglöf

1060/2016 – OESS - Yttrande angående exteriördomare Charlotte Mellins ansökan att utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog

1061/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

1062/2016 – CBP - Fråga angående typstadgar

1063/2016 – SSR - Fråga angående typstadgar

1064/2016 – Förfrågan från exteriördomare Anki Johansson angående utbilda sig på samtliga raser i SGVK.

1065/2016 – SKK - Ansökan om utställningar år 2019

 

 

9.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar – Brev angående typstadgar mm

2. Samtliga rasklubbar – SGVK:s ordföranderader

3. Samtliga rasklubbar – erbjudande om avelskurser

4. Samtliga rasklubbar – Uppmaning ”påminnelse” att skicka in foton till SGVK:s påbörjade informationsfolder

5. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Charlotta Mellin ansökan

om att utöka sitt rasregister med rasen Cão da Serra de Aires (kopia C.M)

6. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Charlotta Mellin ansökan

om att utöka sitt rasregister med rasen Gos d’Atura Catala (kopia C.M)

7. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Charlotta Mellin ansökan

om att utöka sitt rasregister med rasen Berger des Pyrénées á poil long/face rase (kopia C.M) 

8. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Charlotta Mellin ansökan

om att utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog (kopia C.M)

9. SSR - Inbjudan till ett fysiskt möte

10. RDSG – Påminnelse om utvärdering av hälsoprogram till SKK, senast 1 mars

11. OESS – Påminnelse om utvärdering av hälsoprogram till SKK, senast
1 mars

12. SKK – Förfrågan om status i PON Unionens revidering av RAS.

13. Samtliga rasklubbar – Förfrågan från exteriördomare Anki Johansson angående utbilda sig på samtliga raser i SGVK.

 

 

10.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

11.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Resultatprognosen pekar återigen på ett underskott för verksamhetsåret 2016, som har sin grund i minskat antal utställda hundar, kostnader för Årets hund tävlingarna (olika kategorier) samt höga sammanträdeskostnader. Eftersom det framför allt är utställningsverksamheten som finansierar verksamheten behövs en markant förbättring av marknadsföringen lokalt i rasklubbarna, samt översyn av val av domare och utställningsplatser.

 

 

 

12.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om SSR:s revidering av RAS och att arbetet pågår.

 

 

13.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerade om att sluträkningen av poäng i tävlingen SGVK:s vinstrikaste utställningshund är klar och vinnaren utsedd.

 

Vidare diskuterades Emelies förslag till nya och uppdaterade regler för tävlingen SGVK:s Allroundhund.

 

Under våren 2017 kommer SGVK att arrangerar 3 st. BPH beskrivningar och det är en testverksamhet som ska utvärderas innan det fattas beslut om ytterligare BPH. SGVK kommer att subventionera avgiften och alla ekipage betalar 600 kr och resterande del av priset bekostas av SGVK.


Följande ledamöter ansvarar för var sitt område.

Susanne, Skåne måndagen den 1 maj och 12 st. platser till förfogande.

Emelie, Borås lördagen den 15 april och 10 st. platser till förfogande.

Carola, Stockholm, lördagen den 17 juni och 14 st. platser till förfogande.

 

För att information om vårens BPH beskrivningar ska nå ut till alla medlemmar kommer informationen att publiceras i rasklubbarnas medlemstidningar och på deras hemsidor. Vidare information kommer inom kort att skickas ut till rasklubbarna och läggas ut på SGVK:s hemsida.

 

Styrelsen beslutar

att anta Emelies förslag på nya och uppdaterade regler för tävlingen SGVK:s Allroundhund.

 

att alla ekipage som genomför BPH i SGVK:s regi betalar 600 kr per hund och resterande del av priset bekostas av SGVK.

 

att Anne sammanställer ett förslag på lämplig text som innehåller information om vårens BPH beskrivningar, som ska skickas till ras-klubbarna för publicering i klubbtidningar och på hemsidor.

 

att Krister sammanställer de uppgifter som ska vara med vid anmälan till BPH.

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:

Agneta informerade om att SGVK har ingått ett två årigt sponsoravtal med Royal Canin. Samtliga utställningar som arrangeras i SGVK:s regi kommer att sponsras med foder år 2017 och 2018.

 

Förslaget om att sälja rosetter med kvalitetsbeteckning Excellent,
Very good etc. diskuterades mer ingående.

 

Vidare diskuterades sena betalningar av anmälningsavgifter till SGVK:s utställningar som tyvärr har blivit vanligt förekommande.

 

Styrelsen beslutar

att Annelie och Agneta kommer med ett kostnadsförslag på lite olika
”paketpris” för rosetter med kvalitetsbeteckning.

.

att godkänna Annelie och Kristers förslag på hur sena betalningar av anmälningsavgifter till utställningar framledes kan undvikas.

 15.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade läget inom rasklubbarna och deras senast antagna typstadgar.

 

Vidare informerade Anne om att ett datum för möte med SSR är bokat till lördagen den 28 januari år 2017.

 

 

16.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett både snyggt och effektivt arbete.

 

 

17.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

18.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 24 januari klockan 19.00.

 

 

19.

Avslutning:

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Emelie Svensson