SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, söndagen den 13 mars år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 16 april år 2016 i Kulturhusets vindsvåning. Inbjudan samt påminnelse om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar. Inbjudan till Fullmäktigestämman är också utskickad till de ekipage som placerat sig på 1-3 plats i tävlingarna SGVK:s vinstrikaste Utställnings- och Allroundhund så att ekipagen har möjlighet att delta i prisutdelningen om så önskas. Priser och rosetter är beställda.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

868/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

869/2016 – SKK - Påminnelse årsstatistik

870/2016 – SKK - CS protokoll nr 1-2016

871/2016 – SSK - Reviderat RAS, åter för hjälp med komplettering

872/2016 – OESS - Reviderad version av RAS

873/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

874/2016 – SSR - Brev från klubbens revisor

875/2016 – Rfg - Funktionärslista, ny styrelse

876/2016 – OESS - Reviderat RAS

877/2016 – CBP - Förfrågan om byte av utställningsplats

878/2016 – Mail från medlem i en rasklubb som vill engagera sig och eventuellt anordna någon form av aktivitet anknuten till SGVK

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 876/2016

att SGVK har beslutat skicka OESS reviderade RAS till SKKs avels- kommitté för påsyn och yttrande.

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 877/2016

att Agneta kontaktar rasklubben CBP och diskuterar hur man ska gå vidare med byte av utställningsplats.

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 878/2016

att Anne kontaktar personen i fråga för att diskutera möjligheter inför olika aktiviteter och eventuellt lägga upp en handlingsplan.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Påminnelse årsstatistik

2. Samtliga rasklubbar - Administrativa rutiner kring vallanlagsprov

3. SKK - Meddelande angående ändring av domännamn till SGVKs hemsida

4. SKK- OESS reviderade RAS till SKKs avelskommitté för yttrande

5. Skatteverket - Deklarationspapper inskickade

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Agneta informerade om att rasklubbarna måste göras uppmärksamma på ändring av rutiner och att de ska skicka in sina årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelser samt verksamhetsplan till SGVK:s sekreterare.

 

Vidare diskuterades vikten av att ha föreningskunniga styrelsemedlemmar och SGVK uppmuntrar rasklubbarna till att skicka ordförande, sekreterare och kassör på utbildning i föreningsteknik i SKK:s regi. Utbildningen ska vara i fysisk form och inte genom distansutbildning över Internet.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin och meddelar att det är för tidigt på året för att kunna säga så mycket mer om ekonomin.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSK i stort sett är färdiga med sin revidering av RAS. Det återstår endast att en uppdaterad och kompletterande del av text/ tabell som ska läggas in i master dokumentet. SGVK ska vara behjälpliga med sammanställning av texten och därefter ska revideringen skickas in till SKK:s avelskommitté för påsyn och yttrande.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie informerade om att tävlingarna SGVKs vinstrikaste utställning-och allroundhund fungerar fint och att allt flyter på som önskat.

 

Vidare meddelade Emelie att ”Skrytsidan” nu är kompletterad med en passande text och att det börjar komma in både resultat och foton.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerade om utställningen i Varberg, ridhus i Älvsered som går av stapeln den 10 april och att det i dagsläget är ca 30 st. hundar anmälda.

 

Vidare har rasklubben CBP har meddelat att de måste byta utställningsplats inför utställningen i Uppsala den 8 oktober. Styrelsen diskuterade tänkbara alternativ för att kunna bistå CBP med lämplig hjälp.

 14.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade olika möjligheter att närvara vid rasklubbarnas årsmöten mot bakgrund att SGVK är ansvarig för rasklubbarna.

 

Vidare informerade Krister om SSR årsmöte som han och Carola var närvarande vid.

 

Styrelsen beslutar

att mot bakgrund av SGVK:s  närvaro vi SSR:s årsmöte att erbjuda klubbens nyvalda ordförande ett fysiskt möte i mars/april förslagsvis i Stockholm för att introducera henne till SGVK och diskutera intrycken från årsmötet.

 

 

15.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra. Webmastern är både snabb och noggrann vilket gör att hemsidan håller mycket hög kvalitet.

 

Styrelsen beslutar

att bjuda in webmastern till styrelsemötet i Jönköping den 17 april år 2016, Anne skickar inbjudan.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 6 april klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Emelie Svensson