SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2016

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 10 maj år 2016

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Maj-Britt Larsson

MBL

X

 

 

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Inget att rapportera.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

908/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

909/2016 – OESS - Funktionärslista

910/2016 – SSK - Ansökan om rasspecial år 2018

911/2016 – BIS - Funktionärslista

912/2016 – BIS - Remiss, rasstandard för Bergamasco

913/2016 – SKK - Pressartikel

914/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

915/2016 – SKK - Utdrag ur SKK UtstK protokoll 31 mars 2016, vaccinationskrav

916/2016 – SKK - Information angående live streaming på utställning

917/2016 – OESS - Årsmötesprotokoll

918/2016 – OESS - Styrelsemötesprotokoll, konstituerande mötet

919/2016 – SSK - Tertialrapport

920/2016 – RDSG - Ansökan om rasspecial år 2018

921/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

922/2016 – CBP - Typstadgar

923/2016 – PON - Typstadgar

924/2016 – CBP - Ansökan om rasspecial år 2018

925/2016 – PON - Revidering av RAS

926/2016 – OESS - Typstadgar

927/2016 – OESS - Ansökan om rasspecial år 2018

928/2016 – SKK - Etiketter nya ägare

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK - Anmälan angående incident mellan utställare
2. SKK - PON revidering av RAS

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören informerar om ekonomin, föredrar vinst- och balans räkning.
I dagsläget ligger vi hyggligt i fas med budgeten. Efter tre genomförda utställningar har vi täckt in 43 % jämfört med deltagarantalet i fjol och läget är helt under kontroll.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne informerar om att SSK och PON är färdiga med sina revideringar av RAS och att de är inskickade till SKK för fastställande.

 

Vidare diskuterade styrelsen SSR revidering av RAS.

 

Styrelsen beslutar

att Carola ber om status på SSR revidering av RAS under det inplanerade mötet.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerade om att det regelbundet skickas in resultat att publicera på hemsidan under ”Skrytsidan”. Poängberäkningen i tävlingarna SGVK: s vinstrikaste utställningshund och SGVK: s Allroundhund flyter på som önskat. 

 

Vidare diskuterade styrelsen regler och rutiner kring vallanlagsprov.

 

Styrelsen beslutar

att ge Susanne och Krister i uppdrag att kontakta vallanlagstestarna och informera dem om att blanketterna de har liggandes hos sig endast får användas av SGVK: s raser.

Styrelsen beslutar

att ge Susanne och Krister i uppdrag att se över reglerna kring vallanlagsprov och komma med förslag på hur reglerna framledes ska se ut.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie informerade om utställningen i Kolbäck som genomförts i trevlig anda, nöjda utställare och nöjd domare.

 

Ersättningsdomare till utställningen i Landskrona lördagen 18 juni är klar. Marianne Schlüter ersätter Jan Herngren och dömer rasen dansk-svensk gårdshund och i dagsläget är det 6 st. hundar anmälda till Landskrona.

 14.

Rasklubbarna:

Styrelsen diskuterade användning av katalogprogrammet, och om SGVK ska bidra med tjänsten gällande användning av katalogprogrammet i samband med rasklubbarnas rasspecialer.

 

Beslut har tagits och SGVK är beredda att hjälpa rasklubbarna med katalogframställning i samband med deras rasspecialer. Det till en kostnad av 55 kr per hund (vilket inkluderar stambokföringsavgiften). Annelie kommer att ansvara för katalogframställningen och för arbetet ska hon erhålla skälig ersättning.

 

Styrelsen beslutar

att ge Annelie och Krister i uppdrag att sammanställa ett förslag till en informationstext gällande användning av katalogprogrammet som ska skickas ut till rasklubbarna.

 

 

15.

Hemsidan:

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, uppdateras snabbt och ofta.

 

 

16.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 7 juni klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Annelie Karlsson Karjalainen