Protokoll fört vid Svenska Gårds- och Vallhund Klubbens Fullmäktigestämma

 

 

Datum:                              Plats:                                                       Protokollförare:

160416                                Kulturhuset, Jönköping                        Anne Hansson

 

SGVK: s ordförande Agneta Lindberg hälsade alla välkomna och därefter öppnades mötet.

 

Övriga närvarande från SGVKs styrelse: Krister Esping, Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen och Anne Hansson.

 

 

 

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Följande förteckning upprättas över närvarande delegater och skall gälla som röstlängd
vid stämman:

 

Club Berger de Pyrénées                         (2 röster)                            Anna Wahlström

                                                                                                             Åsa Thunqvist

                                           

Old English Sheepdogsällskapet             (2 röster)                            Ingen närvarande

                                                                                                            

PON-Unionen                                          (1 röst)                                Ingen närvarande

 

Rasklubben dansk-svensk gårdshund      (8 röster)                            Fredrik Lövgren                                                                                                        

 

Rasklubben för Gos d´Atura Catala        (1 röst)                                Liselott Henriksson

 

Svenska Schapendoes klubben                (3 röster)                            Ernst Gorrisen

                                                                                                             Linda Hedebratt

 

Svenska Schipperke Ringen                    (3 röster)                            Ingen närvarande

                                                                                                            

Svenska Serra de Airesklubben               (1 röst)                                Ingen närvarande

 

Rasklubben för Bergamasco i Sverige    (1 röst)                                Inger Von Sivers

                                                                                                             Clas Von Sivers

 

Summa röster                                           22 st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till mötesordförande väljes Per-Inge Johansson.

 

§ 3. STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET

Anne Hansson anmäls som protokollförare vid mötet.

 

§ 4. VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE, SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKALL JUSTERA PROTOKOLLET

Till justerare, tillika rösträknare, väljs Anna Wahlström och Ernst Gorrisen.

 

§ 5. BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 mom.5.

Stämman beslutar

att de personer som inte är delegater Mariana Amrén, Susanne Danheimer Nilsson, Maj-Britt Larsson och mötesordförande Per-Inge Johansson skall ha närvaro- och yttranderätt på stämman.

 

§ 6. FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE

Handlingarna har sänts ut i tid och bör ha kommit samtliga delegater till handa 4 veckor
innan datum för stämman. Delegaterna får därmed anses vara stadgeenligt kallade.

 

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs enligt förelagd handling.

 

§ 8. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS OCH RESULTATRÄKNING; REDOGÖRELSE FÖR ARBETET MED AVELSFRÅGOR (RASKLUBBARNAS REDOGÖRELSE) SAMT REVISORERNAS BERÄTTELSE.

Efter föredragning av SGVKs verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse godkänns samtliga rapporter och läggs till handlingarna.

 

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST

Kassören föredrar ärendet avseende klubbens finanser från det gångna verksamhetsåret. Samtliga utställningar har genomförts som planerat och utdelningen till klubbarna har fastställts enligt de riktlinjer som finns och skall utbetalas efter stämman. Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslöts att balansera årets resultat i ny räkning enligt
styrelsens förslag och med en överföring av överskottet efter utställningarna år 2015 till samtliga rasklubbar.

Stämman beslutar

att godkänna den informativa föredragningen samt att hälften av årets överskott från utställningsverksamheten överförs till rasklubbarna enligt förslag.

 

§ 10. STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGEMÖTE GETT TILL STYRELSEN

SGVKs ordförande meddelar att styrelsen inte fått några uppdrag från stämman år 2015.

 

 

 

 

§ 11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisorernas berättelse samt deras förslag till ansvarsfrihet för styrelsen fattas följande beslut:

Stämman beslutar enhälligt

att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 12.

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Föreligger en verksamhetsplan för det kommande året.

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen verksamhetsplan

                                       

  1. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RAMBUDGET

Stämman beslutar

att godkänna styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret.

 

  1. BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår en ändring av avgiften för 2018 års verksamhet. Stämman fattar
följande beslut:

Stämman beslutar

att från och med 1 januari år 2018 höja avgiften för medlem i rasklubb från 20 kr till 25 kr.

 

§ 13. VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN ENLIGT § 8 SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING

Val förrättas enligt följande:

 

Val av styrelseordförande för 1 år. Förslag Agneta Lindberg (omval).

Stämman beslutar enhälligt

att till ordförande för ett år välja Agneta Lindberg.

 

Val av 3 ledamöter för 2 år. Valberedningens förslag: Anne Hansson (omval),
Krister Esping och Emelie Svensson (omval).

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamöter för 2 år välja Anne Hansson, Krister Esping samt Emelie Svensson.

 

Val av 1 ledamot för 1 år. Valberedningens förslag: Annelie Karlsson Karjalainen (fyllnadsval).

Stämman beslutar enhälligt

att till ledamot för 1 år välja Annelie Karlsson Karjalainen.

 

Följande ledamot har 1 år kvar på mandattiden Carola Lindekrans.

 

Val av 1 suppleant för en tid av 1 år samt 1 suppleant för en tid av 2 år. Valberedningens förslag: Susanne Danheimer Nilsson (fyllnadsval) 1 år samt Maj-Britt Larsson (nyval)
2 år. Stämman beslutar enhälligt

att välja Susanne Danheimer Nilsson som suppleant för 1 år samt Maj-Britt Larsson som suppleant för 2 år.

§ 14. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9 I DESSA STADGAR

Stämman beslutar enhälligt

att till revisorer välja Gerd Svensson och Anna-Karin Sjöström (omval 1 år) samt

att till revisorssuppleanter välja Siw Synnerman Nordström (omval 1 år) samt Urban Hedebratt (omval 1 år).

 

§ 15. VAL AV VALBEREDNING ENLIGT DESSA STADGAR

Stämman beslutar

att välja Jussi Karjalainen som sammankallande, nyval 1 år.

      att välja Mariana Amrén som ordinarie ledamot, nyval 2 år.

     

Linda Hedebratt har 1 år kvar på sin mandattid.

 

§ 16. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV § 13-15.

Stämman beslutar om omedelbar justering av beslutade personval.

 

§ 17. ÖVRIGA ÄRENDEN SOM AV STYRELSEN HÄNSKJUTITS TILL FULLMÄKTIGE ELLER SOM AV RASKLUBB ANMÄLTS TILL STYRELSEN FÖR BEHANDLING AV FULLMÄKTIGE

Inga aktuella ärenden eller motioner föreligger.

 

§ 18. FULLMÄKTIGESTÄMMAN AVSLUTAS

Per-Inge Johansson tackar samtliga närvarande delegater och överlämnar klubban till
Agneta Lindberg som tackade för förtroendet att få leda SGVK under kommande år och avslutade därefter stämman.

 

 

Vid protokollet

 

…………………………………..

      Anne Hansson

 

    

      Justeras:

 

      ………………………….          ……………………………         ………………………..

      Ordf. Per-Inge Johansson          Ernst Gorrisen                              Anna Wahlström