SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 8 december 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Laage

CL

 

X

Anmält förhinder

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

Tjänstgör

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

 Inga AU-beslut föreligger.  

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

791/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

792/2015 – Exteriördomare Birgitta Svarstads ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

793/2015 – SSK - Yttrande angående exteriördomare Birgitta Svarstads ansökan om att utbilda sig på rasen Schapendoes

794/2015 – SKK - Ansökningar för preparandkurs år 2016

795/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

796/2015 – SKK - Inbjudan till handledarutbildning för SKKs nya uppfödare utbildning (den fysiska i studiecirkelform)

797/2015 – SKK - Protokoll från årets Kennelfullmäktige

798/2015 – SKK - Beslut från disciplinnämnden

799/2015 - Medlem som efterfrågar ”riktlinjer” angående anlagsprov i vallning

800/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

801/2015 – Rfg - Information angående rasspecial på Öland den 1/9-2018

802/2015 – Royal Canin, godkänt sponsringsförfrågan till SGVKs utställningar

803/2015 – SKK - Förfrågan angående status för revidering av RAS rörande OESS

804/2015 – Exteriördomare Anne-Marie Öhqvist ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

805/2015 – SKK - Protokoll, PtK 2/2015, § 41 Regelverk – Vallanlagsprov

806/2015 – PON - Styrelsemötesprotokoll

807/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

808/2015 – SKK - Uppstartsbrev från SKKs valberedning

809/2015 – SKK - Inbjudan till distansutbildning i föreningsteknik

810/2015 – SKK - Ansökningsdatum för utställningsprogram år 2018

811/2015 – Förtroendevald i SGVK som avsäger sig sitt åtagande med omedelbar verkan

812/2015 – SSK - Yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

813/2015 – OESS - Reviderat RAS

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 809/2015

Styrelsen beslutar

att Agneta Lindberg och Carola Lindekrans deltar i distansutbildning i föreningsteknik för ordförande och vice ordförande. Agneta och Carola anmäler sig själva till utbildningen.

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 813/2015

att SGVK har beslutat skicka OESS reviderade RAS till SKKs avels- kommitté för påsyn och yttrande.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan att utbilda sig på rasen Schapendoes

2. Samtliga rasklubbar – Nytt och Krytt från SGVK samt presentation av SGVKs ordförande Agneta Lindberg

3. SSK – Förfrågan från Birgitta Svarstad angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

4. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan att utbilda sig på rasen Polski Owzcarek Nizinny

5. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Birgitta Svarstads ansökan att utbilda sig på rasen Schapendoes

6. SSK - Förfrågan från Anne-Marie Öhqvist angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

7. Samtliga rasklubbar – Slutgiltig inbjudan till SGVKs avelskonferens

8. Samtliga rasklubbar – ”Påminnelse” att skicka in medlemsregister inför varje utställning som arrangeras i SGVKs regi

9. Återkoppling till medlem som efterfrågar ”riktlinjer” angående indirekt kritik från sittande styrelse av enskild medlem/medlemmar

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Agneta Lindberg informerar om att Gith Jakobsson har avsagt sig sitt åtagande i SGVKs styrelse med omedelbar verkan på grund av ändrade förhållande.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. SGVK kommer för första gången att gå med förlust som till stor del beror på att Kolbäck och Svedala utställningarna gick med förlust samt ordförandekonferensen i september som var kostsam vilket det inte är något att säga om. SGVK är således både likvida och solventa även om vi går med förlust i år.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade de sista detaljerna till den planerade avelskonferensen som kommer att gå av stapel lördagen den 6 februari år 2016. Slutgiltig inbjudan med komplett information har skickats ut till samtliga rasklubbar. Platsen blir Scandic, Elmia i Jönköping och inbjuden föreläsare är Ann-Sofie Lagerstedt, SLU med specialist kompetens i ämnet fertilitet och fortplantning.

 

Vidare diskuterades möjligheten för rasklubbarna att kunna låna lokal på hotellet till eventuella möten efter föreläsningen. Anne undersöker vilka möjligheter som finns.   

 

Carola Lindekrans rapporterade om avelskonferens hon och Anne Hansson deltog i söndagen den 22 november år 2015 på Scandic Infra City, Stockholm. En mycket givande avelskonferens som berörde flera både viktiga och intressanta ämnen som t.ex. HD, MH & BPH beskrivning, mentalitet och ögonsjukdomar.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerar om att många medlemmar skickar in resultat i tävlingarna SGVKs allroundhund- och vinstrikaste utställningshund vilket är mycket glädjande. Resultaten finns utlagda och inom kort kommer också vinnarna i båda tävlingarna att presenteras på hemsidan.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie Karlsson Karjalainen rapporterar att från och med årsskiftet 2015/2016 kommer det i början av året att skickas ut en ”lathund” till samtliga rasklubbar. Informationen i lathunden kommer bl.a. att innefatta vilken utställning rasklubben har ansvar för och ska arrangera. En lathund kan användas av t.ex. en ny tillsatt styrelse alternativt nybörjare som behöver komma igång snabbt eller någon som behöver påminna sig om vilka steg som ska göras i vilken ordning. Ofta tjänar lathunden syftet att minimera informationsmängden för att utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang.

 

Annelie meddelar också att 2016 års utställnings PM är utskickade till rasklubbarna för publicering i klubbtidningar och på hemsidor.

 

Vidare diskuterades utställningsregler enligt SKKs remiss, en remiss angående regler för utställningar år 2017-2021. SKKs utställningsregler fastställs att gälla i femårsperioder. Den nuvarande regelperioden går ut år 2016-12-31, vilket innebär att de nya reglerna kommer att gälla från år 2017-01-01 och fem år framåt, till och med år 2021-12-31.

Agneta Lindberg har fått i uppdrag att se över utställningsreglerna och därefter skicka svar till SKK.

 13.

Hemsidan:

Styrelsen diskuterade förslag på överskrift, alternativt ingress och passande informationstext till ”Skryt sidan”. Anne bjuder in Lisa till ett telefonmöte för vidare diskussion och utformning av lämplig text. För övrigt fungerar hemsidan som alltid bra och webmastern utför ett mycket snyggt arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 21 januari klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Carola Lindekrans