SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 4 augusti 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

 

X

Anmält förhinder

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att köpa in en extern hårddisk till utställningskommittén.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

688/2015 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare;

Svante Frisk, Gos d'atura catala

Martin Johansson, Gos d'atura catala och Schipperke

689/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

690/2015 – SKK - Översyn av listan över examinatorer/aspirantdomare

691/2015 – SKK - Översyn av felaktig CUA, i mail

692/2015 – SKK - Regelrevidering freestyle

693/2015 – OESS - Byte av plats för rasspecialutställning år 2016

694/2015 – SKK - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik

695/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

696/2015 – SKK - Icke hänvisning

697/2015 – SKK - Svar på fråga angående eventuell nedläggning av rasklubb

698/2015 – SKK - Åter hänvisning

699/2015 – SKK - Beslut från disciplinnämndens sammanträde 12 juni år 2015

700/2015 – SvShk - Uppdataterad viltspårvecka i Kosta år 2015

701/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

702/2015 – Kroppsvallarna - Information om anlagstestning
703/2015 – Förfrågan från exteriördomare Åsa Andersson angående att gå som domaraspirant på Old English Sheepdog för Benny Blid på utställningen i Backamo den 21 augusti år 2015

704/2015 – Förfrågan från exteriördomare Åsa Andersson angående att gå elev på Polski owzcarek nizinny och Schapendoes för Benny Blid på utställningen i Backamo den 21 augusti

705/2015 – SKK - Anmälan till SKKs Kennelfullmäktige år 2015
706/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

707/2015 – SKK - Inbjudan till avelskonferens den 22 november år 2015

708/2015 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående att arrangera anlagstest som privatperson

709/2015 – SKK - Icke hänvisning

710/2015 – SKK – protokoll från CS nr 3 2015

711/2015 – SKK - Protokoll från DN-sammanträde den 12 juni år 2015

712/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 705/2015

Styrelsen beslutar

att Agneta Lindberg och Christina Fredriksson ska representera SGVK på SKKs Kennelfullmäktige 2-4 oktober år 2015. Christina Fredriksson ersätter tidigare utsedd Carola Lindekrans.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. SKK – Förfrågan angående eventuell nedläggning av rasklubb

2. RFG - Information angående auktorisation/exteriördomare; Svante Frisk och Martin Johansson godkända på rasen Gos d'atura catala

3. SSR - Information angående auktorisation/exteriördomare; Martin Johansson godkänd på rasen Schipperke
4. Samtliga rasklubbar -Inbjudan till utbildning i föreningsteknik den 24 oktober år 2015
5. Samtliga rasklubbar -Inbjudan till avelskonferens den 22 november år 2015
6. SKK- RDSG:s kompletterade lista med examinatorer/aspirantdomare
7. OESS - Förfrågan från Åsa Andersson angående ansökan om att gå domaraspirant på rasen Old English Sheepdog för Benny Blid på utställningen i Backamo den 21 augusti år 2015
8. PON - Förfrågan från Åsa Andersson angående ansökan om att gå elev på rasen Polski owzcarek nizinny för Benny Blid på utställningen i Backamo den 21 augusti år 2015
9. SSK - Förfrågan från Åsa Andersson angående ansökan om att gå elev på rasen Schapendoes för Benny Blid på utställningen i Backamo den 21 augusti år 2015

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Styrelsen diskuterade den till september planerade ordförandekonferensen. Inom kort kommer inbjudan med slutgiltig information om datum, plats, tid och upplägg att skickas ut till rasklubbarna. Agneta Lindberg sammanställer i dagarna ett förslag på dagordning och upplägg till konferensen som därefter skickas till Anne Hansson och Krister Esping för påsyn och kommentarer.

Styrelsen beslutar

att bjuda in ordförande i samtliga rasklubbar till den planerade ordförande- konferensen.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin, det finns inte mycket att kommentera och SGVKs ekonomi är som tidigare stabil.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Styrelsen diskuterade tidsgränsen för att skicka in resultat till tävlingen SGVKs Allroundhund. Vidare diskuterades informationen om SGVKs Allround- och vinstrikaste utställningshund som ligger på hemsidan. Emelie Svensson kommer med förslag till förtydligande av reglerna samt en ingress till bägge tävlingarna.

Styrelsen beslutar

att förlänga tidsgränsen för att kunna skicka in resultat till tävlingen SGVKs Allroundhund till 01.01.2016.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det är få hundar anmälda till utställningen i Ljungskile fredagen den 21 augusti. Mot bakgrund av det låga antalet anmälda hundar beslutar man att förlänga anmälningstiden till lördagen den 8 augusti. Vidare diskuterade styrelsen Royal Canins sponsorkontrakt som gäller året ut och därefter behöver förnyas.

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar bra och webmastern utför som alltid ett mycket gott arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 2 september klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Carola Lindekrans