SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 2 september 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

 

X

Anmält förhinder

Gith Jakobsson

GJ

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Christina Fredriksson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att godkänna ansökan från Åsa Thunqvist angående aspiranttjänstgöring för Benny Blid på SGVKs utställningen i Ljungskile den 22 augusti.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

713/2015 – OESS - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Benny Blid som aspirantdomare i Backamo 21 augusti

714/2015 – SSK - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Benny Blid som aspirantdomare i Backamo 21 augusti

715/2015 – PON - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Benny Blid som aspirantdomare i Backamo 21 augusti

716/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

717/2015 – SKK - Angående Utställningskommitténs funktionärsstipendium

718/2015 – SKK - Anmälan on-line till Kennelfullmäktige år 2015

719/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

720/2015 – SKK - Icke hänvisning

721/2015 – SKKs ställningstagande rörande WDS år 2019

722/2015 – SKK - DogWellNet WORKSHOP

723/2015 – Förfrågan från exteriördomare Maritha Östlund Holmsten angående bli beviljad dispens att använda sig av Tina Permo som aspirantdomare på rasen Schipperke på utställningen på Öland 5-6 september år 2015

724/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 707/2015

Styrelsen beslutar

att Anne Hansson och Carola Lindekrans deltar i avelskonferens som äger rum söndagen den 22 november år 2015 på Scandic Infra City, Stockholm.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. SSR - Förfrågan från Maritha Östlund Holmsten angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Tina Permo som aspirantdomare på rasen Schipperke på utställningen på Öland 5-6 september år 2015

2. Samtliga rasklubbar -Inbjudan till SGVKs ordförandekonferens, 19 september år 2015

3. SKK - Yttrande rörande Maritha Östlund Holmsten angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Tina Permo som aspirantdomare på rasen Schipperke på utställningen på Öland 5-6 september år 2015

4. SKK - Yttrande rörande Åsa Anderssons ansökan om att använda sig av Benny Blid som aspirantdomare på rasen Old English Sheepdog samt gå elevtjänstgöring på raserna Polski owzcarek nizinny och Schapendoes på utställningen i Backamo/Ljungskile den 21 augusti år 2015

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Styrelsen diskuterade den till september planerade ordförandekonferensen. Slutgiltig inbjudan med information om datum, plats, tid och schema har skickats ut till rasklubbarna. Det fattas fortfarande anmälan från några av rasklubbarna, till dessa ska det omgående skickas ut en extra påminnelse.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin, SGVK’s ekonomi är i grunden god och följer budget vad avser kostnaderna för den löpande verksamheten. Däremot kommer varken kostnader eller intäkter för utställnings- verksamheten att motsvara budget. 1 september saknas cirka 35 % av intäkter (och motsvarande kostnader) vilket inte återstående utställningar i Uppsala och Svedala har möjlighet att kompensera. Dock är det god sannolikhet för att utställningsverksamheten kommer att generera ett överskott, dock inte i paritet med 2014.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Gith Jakobsson informerade om att Rfg har ansökt om vallanlagsprov. Styrelsen diskuterade informationen om SGVKs Allround- och vinstrikaste utställningshund som ligger på hemsidan. Emelie Svensson presenterade ett förslag till förtydligande av reglerna samt en ingress till båda tävlingarna. På kommande styrelsemöte ska ett slutgiltigt beslut på förtydligandet av reglerna fattas.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det är få hundar anmälda till utställningen i Uppsala den 4 oktober. Mot bakgrund av det låga antalet anmälda hundar kan man eventuellt förlänga anmälningstiden. Vidare diskuterade styrelsen en översyn av SGVK:s utställningsregler. Avslutningsvis diskuterades de nya championatrosetterna och styrelsen kom fram till att det ska läggas ut foto och text om dem på hemsidan. Agneta Lindberg skickar information och foto till webmastern.

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar fint och webmastern utför som alltid ett mycket gott arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 20 september klockan 08.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Christina Fredriksson