SGVKS LOGGA1

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid extrainkallat styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 29 december 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

Till det extra styrelsemötet är endast ovanstående styrelsemedlemmar kallade, övriga styrelsemedlemmar (Krister Esping, Christina Laage och Annelie Karlsson Karjalainen) deltar ej på grund av jävsituation.

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Inkomna skrivelser:

814/2015 – SSK - Skrivelse angående ekonomiska bekymmer, förfrågan om ett kortfristigt lån på 10,000:-  SEK.

 

Ett enhälligt möte vill också framhålla att SGVK inte skall ses som en bank för rasklubbarna. Samtidigt vill vi inte avvisa en av våra klubbar som råkat i nöd. Men detta exempel får vara en tankeställare till alla våra klubbar att tänka över ekonomin i den egna klubben. En budget och regelbunden budgetavstämning är ett måste för varje klubb.

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 814/2015

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan och bevilja SSK ett tidsbegränsat lån på 10 000 kr. Lånet beviljas under förutsättning att;

1) en revers upprättas mellan SSK och SGVK med angivande av lånets storlek och villkor för återbetalning

2) lånet återbetalas till fullo senast 31 mars år 2016

3) SSK till SGVK lämnar in en detaljerad beskrivning av hur rasklubben tänker agera framgent för att lösa det ekonomiska läget i rasklubben.  Denna förklaring skall vara väl genomtänkt och innovativ för att möjliggöra en god ekonomisk bas för rasklubben.

 

 

5.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas som planerat, torsdagen den 21 januari kl. 19.00.

 

 

6.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Carola Lindekrans