SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 28 oktober 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Laage

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

 

X

Anmält förhinder

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

743/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

744/2015 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare;

Åsa Andersson, Old English Sheepdog (utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning)

Martin Johansson, Old English Sheepdog (utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning)

Åsa Thunqvist, Berger des pyrenéespoil long + à face rase) och Polski Owczarek Nizinny (ras ingående i grundutbildningen för denne domare)

745/2015 – OESS - Styrelsemötesprotokoll

746/2015 – SKK - Dispens ansökan rörande rasen CBP

747/2015 – SKK - Påminnelse – Rasklubbstorget, Stockholms Hundmässa år 2015

748/2015 – SKK - Svenska Kennelklubbens nya uppfödarutbildning - intresse för ytterligare handledarutbildning

749/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

750/2015 – SKK - Artikel om pälsdjursallergi

751/2015 – SKK - Beslut från DN-sammanträde, protokoll nr 4-2015

752/2015 – SKK - Påminnelse: Ringsekreterarkurs, Dalarnas Kennelklubb

753/2015 – SKK - Påminnelse: Anmälan till utbildningstillfälle om index

754/2015 – SKK - Länsklubbarnas utställningsprogram år 2018

755/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

756/2015 – CBP - Yttrande angående ansökt dispens ansökt av medlem

757/2015 – SKK - Information om entropion och ögats adnexa

758/2015 – SKK - Remiss angående allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar år 2017-2021

759/2015 – SKK - Artikel om HD index

760/2015 – SKK - Uppdaterad information angående ny utvecklingsavgift, IT-stöd för utställningsverksamheten samt SKKs Internetanmälan

761/2015 – SKK - Uppdaterad ny utvecklingsavgift, IT-stöd för utställningsverksamheten

762/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

763/2015 – SKK - Övergångsregler mellan nuvarande och nya uppfödar- utbildningen (den fysiska i studiecirkelform)

764/2015 – SKK - Ny layout på blanketten 'Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister'

765/2015 - Medlem som efterfrågar utställningsdomare för år 2016 på SGVKs hemsida

766/2015 - Medlem som efterfrågar information om revidering av RAS tillhörande en specifik rasklubb

767/2015 – SKK - Remiss från SKK Utställningskommitté angående utställnings- reglerna för år 2017-2021

768/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

769/2015 – SMOKK - Angående utställning år 2018, inbjudan till ras- och specialklubbar angående utställningar på Öland, Böda

770/2015 – SSK - Styrelsemötesprotokoll

771/2015 – SKK - Beslut angående OESS ansökan om ändring av utställningsplats år 2016

772/2015 - Medlem som efterfrågar rosetter att köpa i samband med SGVKs utställningar

773/2015 – Exteriördomare Camilla Karlssons ansökan om att utöka sitt rasregister med Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes och Gos d’Atura Catala

774/2015 – RDSG - Yttrande angående Morgan Grananders ansökan att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

775/2015 – SKK - CS protokoll nr 4-2015

776/2015 – Synpunkter från medlem i rasklubb angående styrelsens sätt att indirekt rikta kritik till enskild medlem/medlemmar

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 760/2015

Styrelsen beslutar

att Fr.o.m. 1 januari år 2016 höja anmälningsavgifterna till SGVKs utställningar och följa SKKs minimiavgifter för länsklubbar. Höjningen genomförs framförallt p.g.a. en kraftig höjning från SKK gällande uttag av katalogdata men också baserat på den allmänna kostnadsstegringen.

Valpar 150 kr

Juniorklass (9-18 mån) 300 kr

Unghundsklass (15-24 mån) 300 kr

Öppenklass (från 15 mån) 300 kr

Championklass 300 kr

Veteranklass (från 8 år) 240 kr

Flerhundsrabatten förblir oförändrad

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 772/2015

Styrelsen beslutar

att utställningskommittén kontaktar Silvi och undersöker möjligheten att köpa in rosetter som framledes kommer att säljas av SGVK över Internet.

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 776/2015

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte den 15 november.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. CBP - Information om ansökt dispens från medlem i rasklubben

2. OESS - Ansökan om byte av utställningsplats år 2016

3. Samtliga rasklubbar - Information om ringsekreterarkurs hos Dalarnas Kennelklubb

4. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SGVKS avelskonferens 6 februari

5. SKK - SGVKs yttrande angående ansökt dispens för hund av rasen Berger des pyrenées à face rase

6. OESS - Auktorisationer/exteriördomare; Åsa Andersson och Martin Johansson,

7. CBP - Auktorisationer/exteriördomare; Åsa Thunqvist,

8. PON - Auktorisationer/exteriördomare; Åsa Thunqvist

9. Samtliga rasklubbar - Artikel om pälsdjursallergi

10. SKK - OESS ansökan om ändring av utställningsplats år 2016

11. OESS - Förfrågan från Camilla Karlssons angående utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog

12. PON - Förfrågan från Camilla Karlssons angående utöka sitt rasregister med rasen Polski Owczarek Nizinny

13. SSK - Förfrågan från Camilla Karlssons angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

14. Rfg - Förfrågan från Camilla Karlssons angående utöka sitt rasregister med rasen Gos d’Atura Catala

15. SKK - SGVKs yttrande angående exteriördomare Morgan Grananders ansökan att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

16. OESS - SKKs beslut angående ändring av utställningsplats år 2016

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Styrelsen diskuterade ordförandekonferensen som genomfördes den 19 september. Minnesanteckningarna från ordförandekonferensen är renskrivna och färdiga att inom kort skickas ut till rasklubbarna.

 

Styrelsen beslutar

att skicka ut minnesanteckningarna till samtliga rasklubbar.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin och deltagarstatistiken gicks igenom. Vidare konstaterades att antalet anmälda hundar till SGVKs utställningar tyvärr har minskat under år 2015. Från 2014 års 727 st. till 2015 års 682 st. = 45 st.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade den till februari planerade avelskonferensen. Inom kort kommer inbjudan med slutgiltig information om datum, plats, tid och upplägg att skickas ut till rasklubbarna. Alla i styrelsen har fått i uppdrag att inkomma med förslag på två punkter som ska behandlas på avelskonferensen. Förslagen skickas till Anne som därefter sammanställer en dagordning och ett slutgiltigt förslag på upplägg av konferensen.

 

Styrelsen beslutar

att bjuda in samtliga rasklubbars avelsfunktionärer och övriga intresserade till den planerade avelskonferensen.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Styrelsen diskuterade den uteblivna informationen på hemsidan under fliken resultat. Gith Jakobsson återkommer med förslag på hur man på ett lämpligt sätt kan presentera resultat från tävlingar SGVKs raser deltar i. Bland annat för att visa rasernas mångsidigheter samt uppmuntra medlemmar till att aktivera sig med sina hundar. Förslag till överskrift under fliken resultat ”Skryt sida”.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie Karlsson Karjalainen rapporterar att det är 95 st. hundar anmälda till utställningen i Svedala, lördagen den 7 november. Vidare diskuterade styrelsen utställningslokalen i Svedala som inte är optimal och bland annat har bristfälliga faciliteter.

 

SGVKs utställningsplatser diskuterades och till utställningen i Ljungskile/ Backamo inväntar SGVK s svar från arrangerande rasklubben, huruvida de har möjlighet att arrangera utställningen år 2016 eller inte.  

 

Styrelsen beslutar

att från och med år 2016 är det ett krav från SGVK att det blir en annan utställningsplats i Svedala.

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som alltid ett fint arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 15 november klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Krister Esping