SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 21 maj 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Styrelsen konstaterade att Fullmäktigestämman genomfördes lugnt och stilla, på ett mycket föredömligt sätt med trevlig stämning och god anda.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

650/2015 – SKK - Protokoll från disciplinnämndens sammanträde den 27 mars år 2015

651/2015 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare;
Svante Frisk, Old English Sheepdog
Johan Andersson, Berger des pyrenéespoil long + à face rase)
Torbjörn Skaar, Polski owczarek nizinny och Schipperke

Petra Junehall, gruppallrounder grupp 1

652/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

653/2015 – Rfg - Yttrande angående Martin Johanssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Charlotte Höjer som aspirantdomare

654/2015 – CBP - Yttrande angående Martin Johanssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Yvonne Brink som aspirantdomare

655/2015 – PON - Yttrande angående Johan Anderssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltviet Moe som aspirant domare

656/2015 – Förfrågan från exteriördomare Nina Lönner Andersson angående att bli beviljad dispens för att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirantdomare på rasen Old English Sheepdog och gå elev på Schipperke och Berger des pyrenéespoil long + à face rase) på SGVKs utställning i Kolbäck den 14 maj

657/2015 – SSR - Yttrande angående Sara Nordins ansökan om att utbilda sig på rasen Schipperke

658/2015 – SSR - Yttrande angående Roland Fors ansökan om att utbilda sig på rasen Schipperke

659/2015 – SSR - Yttrande angående Maritha Östlunds ansökan om att utbilda sig på rasen Schipperke

660/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

661/2015 – Kontrolluppg. från skattemyndigheten i retur, adressaten okänd

662/2015 – SKK - Artikel för fri publicering i klubbtidning och på webben

663/2015 – SKK - Beställningar av hundägaradresser

664/2015 – SKK - Ansökan om tävlingar och prov för 2016

665/2015 – SKK - VB: Ansökan om tävlingar och prov för 2016 - Kontaktuppgifter till SBK distrikt

666/2015 – SKK - Påminnelse! Remiss om SKKs Grundregler

667/2015 – SKK - CS nr 2-2015

668/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

669/2015 – SKK - Icke hänvisning

670/2015 – SKK - Artikel, ”rusa, hänga, fodra – uppvisning” för fri publicering.

671/2015 – CBP - Yttrande angående Maritha Östlunds ansökan om att utbilda sig på rasen Berger des pyrenéespoil long + à face rase)

672/2015 – OESS - Yttrande angående Nina Lönner Anderssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirantdomare

673/2015 – OESS - Funktionärslista för år 2015

674/2015 – OESS - Yttrande angående Maritha Östlunds ansökan om att utbilda sig på rasen Old English Sheepdog

675/2015 – Meddelande från Johan Andersson och Nina Lönner Andersson angående utbildning på SGVKs raser

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK - Svar på frågor till special- och rasklubbar angående exteriördomar konferensen

2. SKK- SGVKs beslut gällande domare Martin Johanssons ansökan om att använda sig av Charlotte Höjer som aspirantdomare på rasen Gos d´Atura Catala
3. CBP - Information angående auktorisation/exteriördomare; Johan Andersson godkänd på rasen Berger des Pyrénéespoil long/à face rase)
4. OESS - Information angående auktorisation/exteriördomare; Svante Frisk godkänd på rasen Old English Sheepdog
5. SSR - Information angående auktorisation/exteriördomare; Torbjörn Skaar godkänd på rasen Schipperke
6. PON - Information angående auktorisation/exteriördomare; Torbjörn Skaar godkänd på rasen Polski owzcarek nizinny
7. Samtliga rasklubbar - Information angående auktorisation/ exteriördomare; Petra Junehall godkänd gruppallrounder, grupp 1
8. BIS - Information angående SGVKs utställning i Motala
9. SKK- SGVKs beslut gällande domare Johan Anderssons ansökan om att använda sig av Annika Ulltviet Moe som aspirantdomare på rasen Polski owzcarek nizinny
10. Samtliga rasklubbar - Information angående ansökan om tävlingar och prov för år 2016
11. Samtliga rasklubbar - Information angående ansökan om tävlingar och prov för år 2016, kontaktuppgifter till SBK distrikt
12. Samtliga rasklubbar - Information angående en artikel för fri publicering på hemsida samt i klubbtidningar; ”Rusa, hänga, fordra, uppvisning”
13. OESS - Förfrågan från Nina Lönner Andersson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirantdomare på rasen Old English Sheepdog

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Agneta Lindberg informerar om SSR. Styrelsen diskuterade SKKs påminnelse angående remiss med förslag till ändringar i grundreglerna. Vidare diskuterades ordförandekonferensen, “SGVKs framtid - vår gemensamma överlevnadsom är planerad till lördagen den 19 september år 2015 i Jönköping.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Läget är helt under kontroll och det händer just nu inte speciellt mycket. SGVK följer utan vidare den föreslagna budgeten.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Carola Lindekrans informerade om arbetet med revidering av RAS för Polski Owzcarek Nizinny. Christina Fredriksson meddelar att Svenska Schapendoesklubben revidering är näst intill klar och SSK räknar med att skicka in den till SGVK inom kort. Styrelsen diskuterade den planerade avelskonferensen förlagd till lördagen den 6 februari år 2016 i Jönköping.
Vidare diskuterades det om SGVKs rasklubbarna måste ha ett avelsråd.

Styrelsen beslutar

att Anne kontaktar SKK för information angående gällande regler för SGVKs rasklubbars avelsråd.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Agneta informerar om att utställningskommittéen har haft ett fysiskt möte. Framledes kommer Annelie att ta över vissa av Agnetas uppgifter i utställningskommittén. Christina Fredriksson rapporterar att det är många hundar anmälda till utställningen i Landskrona söndagen den 14 juni.  

 14.

Hemsidan:

Hemsida fungerar som alltid väldigt bra och uppdateras kontinuerligt. Webmastern utför ett mycket gott arbete och den nya hemsidan som är under konstruktion kommer att publiceras någon gång under sommaren. Samtidigt pågår ett byte av domännamn från org till se.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 16 juni klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Annelie Karlsson Karjalainen