SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Jönköping, Scandic hotell söndagen den 20 september kl. 08.00.

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

725/2015 – SKK - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa

726/2015 – SKK - SKK Play för uppfödare, den 17 september kl. 19.30

727/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

728/2015 – SKK – Information/inbjudan om utbildningstillfälle, HD index

729/2015 – SKK - Påminnelse - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik

730/2015 – SKK - Påminnelse - Inbjudan avelskonferens 22 november

731/2015 – SKK - DogWellNet WORKSHOP

732/2015 – STOKK - Utbildning till CUA

733/2015 – SMOKK - Angående utställning 2018, inbjudan till ras- och specialklubbar angående utställningar på Öland, Böda

734/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

735/2015 – RDSG - Ansökan om ändring av datum för rasspecial år 2017

736/2015 – SKK - Beslut från DN-sammanträde den 21 augusti år 2015

737/2015 – Förfrågan från exteriördomare Morgan Granander angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

738/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

739/2015 – SKK - CS protokoll nr 4-2015

740/2015 – OESS - Ansökan om ändring av plats och datum för rasspecial år 2016

741/2015 – Ansökan från exteriördomare Lisa Molin angående att utbilda sig på rasen Schapendoes.

742/2015 – SSK - Yttrande angående Lisa Molins ansökan att utbilda sig på rasen Schapendoes

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 735/2015

Styrelsen beslutar

att SGVK tillstyrker RDSGs ansökan angående byte av datum för ras-specialen år 2017.

Beslut avseende inkommen skrivelse 740/2015

att SGVK tillstyrker OESS ansökan angående byte av plats och datum för rasspecialen år 2016.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa år 2015
2. Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse”, Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
3. Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse”, Inbjudan till avelskonferens 22 november
4. RDSG - Förfrågan från Morgan Granander angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

5. SSK - Förfrågan från Lisa Molin angående att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

6. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Lisa Molins ansökan att utbilda sig på rasen Schapendoes

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Styrelsen diskuterade gårdagens ordförandekonferens som genomfördes under trevliga former och i god anda. När sekreteraren har sammanställt minnesanteckningar från ordförandekonferensen kommer de att skickas ut till samtliga rasklubbar och deltagare. Vidare diskuterades ”SGVKs ordförande rader” som tidigare har publicerats i rasklubbarnas medlemstidningar. Agneta skriver samman en presentation av sig som SGVKs ”nya” ordförande som därefter skickas ut till samtliga rasklubbars tidningsredaktörer för publicering i medlemstidningarna.   

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Kostnaderna för verksamheten följer plan och budget. Årsresultatet förväntas dock bli lägre än 2014, fr.a. beroende på lägre deltagarantal vid utställningarna.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade avelskonferensen som är planerad till den 6 februari år 2016. Anne har kontaktat SKK och frågat vilka föreläsare de har att erbjuda, och i vilka ämnen. Carola kontaktar Kerstin Löfqvist och frågar om hennes möjligheter att föreläsa om avel, fertilitet och fortplantning.

Inom kort kommer inbjudan med information om datum, tid, plats och upplägg till avelskonferensen att skickas ut till rasklubbarna.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Styrelsen diskuterade informationen om SGVKs Allround- och vinstrikaste utställningshund som ligger på hemsidan. Emelie Svensson ska inom kort presentera ett slutgiltigt förslag i det pågående arbetet med att förtydliga reglerna i SGVKs Allround- och vinstrikaste utställningshund samt sammanställa en ingress till båda tävlingarna.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det är ett stort antal (92 st.) hundar anmälda till utställningen i Uppsala den 4 oktober, mycket glädjande.

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar fint och webmastern utför som alltid ett exemplariskt arbete. Vidare diskuterades ett förslag, att ha en så kallad ”Skryt sida” på hemsidan under fliken resultat där medlemmar som är aktiva och tävlar ska ha möjlighet att synas med resultat och foton i olika tävlingsgrenar.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 28 oktober klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Emelie Svensson