SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Jönköping söndagen den 19 april 2015 kl. 09.00.

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

ES

X

 

 

 

Adjungerande

Lisa Bergendahl

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och då speciellt Gith Jakobsson och Annelie Karlsson Karjalainen som är nya i styrelsen samt förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Christina Fredriksson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att besluta att skicka Jana Amrén som representant för SGVK till SKKs exteriördomarkonferens för special- och rasklubbar 18-19 april år 2015.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman genomfördes i studiefrämjandets lokaler, Jönköping lördagen den 18 april. Fullmäktigestämman inleddes med en prisutdelning, vinnaren av tävlingen SGVK´s vinstrikaste utställnings-hund hyllades. 2014 års tävling vanns av Schipperken C.I.B SE UCH SE V-11 Wyndsong Halcyon Sage, ägare Ewa Stranne & Sven Gustavsson. Hund och ägare fotograferades, gratulerades och tilldelades priset som bestod av en ”diamant” samt blommor. Därefter ledde Per Inge Johansson fullmäktigestämman lugnt och stilla och på ett mycket föredömligt sätt med trevlig stämning och god anda. Styrelsen diskuterade också hur man framledes, på ett trevligt sätt kan presentera SGVKs styrelsemedlemmar för deltagande delegater. 

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

633/2015 – SKK - Icke hänvisning

634/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

635/2015 – SSR - Funktionärslista för år 2015

636/2015 – Förfrågan från exteriördomare Johan Andersson angående att bli beviljad dispens för att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirantdomare på raserna Cao Da Serra De Aires, Polski owzcarek nizinny och BergamascoSGVKs utställning i Kolbäck den 14 maj

637/2015 – Förfrågan från exteriördomare Martin Johansson angående att bli beviljad dispens att använda sig av Yvonne Brink som aspirant-domare på rasen Berger des Pyrénées à poil long/à face rase på Västmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås 25 -26 april. Det här är en del i utbildningsplanen till Grupp- allrounder för grupp 1 som han har blivit antagen till av SKKs domarkommitté

638/2015 – SKK - Protokoll och beslut av en omprövning från disciplinnämnden

639/2015 – SKK- Återremittering av Polski owczarek nizinny reviderade RAS från SKK/AKs sammanträde den 25 mars 2015

640/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

641/2015 – SKK - Icke hänvisning

642/2015 – SSR - Årsmöteshandlingar

643/2015 – CBP - Yttrande angående Martin Johanssons ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Yvonne Brink som aspirantdomare

644/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

645/2015 – SKK - Beslut från disciplinnämndens sammanträde den 27 mars år 2015

646/2015 – SKK - Förfrågan avseende index för HD, dansk-svensk gårdshund

647/2015 – Förfrågan från exteriördomare Martin Johansson angående att bli beviljad dispens att använda sig av Charlotte Höjer som aspirantdomare på rasen Gos d´Atura Catala på Skaraborgs kennelklubbs utställning i Lidköping 2 -3 maj. Det här är en del i utbildningsplanen till Grupp- allrounder för grupp 1 som han har blivit antagen till av SKKs domar-kommitté

648/2015 – SKK - Frågor gällande exteriördomarkonferenser till special- och rasklubbar vid seminarium 18-19 april år 2015

649/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 636/2015

Styrelsen beslutar

att SGVK kontaktar SSAK och BIS för vidare diskussion i ärendet.

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 643/2015

Styrelsen beslutar

att SGVK kontaktar CBP för vidare diskussion i ärendet.

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 648/2015

Styrelsen beslutar

att SGVK besvarar frågorna från exteriördomarkonferenser och omgående skickar svaren till SKKs utbildningsavdelning.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. PON - Förfrågan från Johan Andersson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirant-domare på rasen Polski owzcarek nizinny

2. BIS - Förfrågan från Johan Andersson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirant-domare på rasen Bergamasco

3. SSAK - Förfrågan från Johan Andersson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Annika Ulltveit Moe som aspirant-domare på rasen Cao da Serra de Aires

4. CBP- Förfrågan från Martin Johansson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Yvonne Brink som aspirantdomare på rasen Berger des Pyrénées à poil long/à face rase

4. PON - Återremittering av reviderat RAS

5. Rfg- Förfrågan från Martin Johansson angående ansökan om att bli beviljad dispens att använda sig av Charlotte Höjer som aspirantdomare på rasen Gos d`Atura Catala

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. I övrigt redovisades den aktuella ekonomiska ställningen.

Kassören informerar om att det efter genomgång av inventarielista har uppmärksammats att det genom åren försvunnit 2 st. utställningstält samt 2 st. trimbord. Vidare diskuterade styrelsen vinstdispositionen (överskottet) från årets utställningar som ska distribueras till rasklubbarna.

 

Styrelsen beslutar

att de 2 st. sedan länge försvunna utställningstälten och de 2 st trimborden avskrivs.

 

Styrelsen beslutar

att distribuera utställningsöverskottet till rasklubbarna enligt redovisning vid fullmäktigestämman.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Carola Lindekrans informerade om arbetet med revidering av RAS för Polski Owzcarek Nizinny. Vid SKK/AKs sammanträde den 25 mars återremitterades RAS version 2. Revideringen har återremitterats med uppmaning att delar av texten ska uppdateras och kompletteras. Christina Fredriksson meddelar att Svenska Schapendoesklubben har fått svar från Ruhr-Universität-Bochum i Tyskland angående en fråga rörande PRA. Revidering är näst intill klar och SSK räknar med att skicka in den till SGVK inom kort. Styrelsen diskuterade den till hösten planerade avelskonferensen. Vidare diskuterades möjligheten att söka bidrag från SKK och upprättande av underlag för ansökan om bidrag till avelskonferensen.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson föreslog att man framledes kunde spara resultat från hundar som placerat sig på plats 1-5 i samtliga tävlingsgrenar och publicera resultaten på hemsidan. Gith Jakobsson tillsammans med Lisa Bergendal återkommer med förslag på hur man kan presentera resultat från tävlingar i de grenar SGVKs raser deltar i. Bland annat för att visa de olika rasernas mångsidigheter samt uppmuntra medlemmar till att aktivera sig med sina hundar.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Styrelsen diskuterade antalet utställningar arrangerade av SGVK samt platserna. Inom kort kommer SGVK tillsammans med rasklubbarna att ta en general diskussion om antalet utställningar och fördelningen av dem.

 14.

Rapport från Webmastern:

Hemsida fungerar som alltid, mycket bra. Det var väldigt uppskattat att Lisa hade möjlighet att delta under helgen. Lisa delgav styrelsen kloka synpunkter och åsikter vilka diskuterades i gott samförstånd. Vidare informerade Lisa om arbetet med den nya hemsidan som är i full gång och styrelsen fick även en förhandsgranskning. Den nya hemsidan beräknas publiceras under våren alternativt till sommaren. Styrelsen hade önskemål om att man på hemsidan presenterar hur poängberäkningen i tävlingen SGVKs Vinstrikaste Utställningshund går till. Presentation av hur poängberäkningen går till bör finnas på samma flik som information och poängberäkning för SGVKs Allroundhund ligger.

Lisa uppdrogs att utföra några smärre ändringarna på hemsidan utifrån dagens diskussion. Sista datum att skicka in foto till webmastern som ska användas till en presentation av SGVKs styrelse är den 31 april.

 

 

15.

Övriga frågor:

Styrelsen diskuterade den informationsfolder som är under framtagande och SGVK framledes har för avsikt att dela ut till rasklubbarna.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 21 maj klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Christina Fredriksson