SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Jönköping lördagen den 18 april 2015

Tid: 15.00

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

X

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

AK

X

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande Agneta Lindberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Val av sekreterare:

Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

3.

Val av justerare:

Carola Lindekrans utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Godkännande av dagordningen:

Dagordningen fastställes enligt förslag.

 

 

5.

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar

att utse Carola Lindekrans till vice ordförande

att utse Krister Esping till kassör

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress

att utse Krister Esping, Emelie Svensson och Gith Jakobsson som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén

att utse Christina Fredriksson, Agneta Lindberg och Annelie Karlsson Karjalainen som ansvariga för Utställningskommittén

att utse Carola Lindekrans och Anne Hansson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén

att utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, sekreterare och kassör. Alla beslut som fattas av AU ska tas upp och bekräftas på nästkommande styrelsemöte.

 

 

6.

Teckningsrätt:

Styrelsen beslutar

att kassör, Krister Esping 391024- och ordförande, Agneta Lindberg 430808- var för sig har rätt att disponera SGVKs bankmedel.
Belopp över 10 000 kr tecknas tillsammans.

 

 

7.

Ordförande rapporterar:

Ordförande informerade om tystnadsplikten som gäller för samtliga styrelsemedlemmar.

 

 

8.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

9.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 19 april klockan 09.00.

 

 

10.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Carola Lindekrans