SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 16 maj 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

 

X

Anmält förhinder

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Christina Fredriksson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att köpa in nya championatsrosetter som är ”exklusivare” i utförandet än de tidigare inköpta championatsrosetterna.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

676/2015 – SKK - Artikel om allergi

677/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

678/2015 – SKK - Kallelse till KF, information om Online-bokning

679/2015 – SKK - Pressmeddelande, ”Hund i varm bil”

680/2015 – SKK - Nyhetsbrev, SKK Play för uppfödare
681/2015 – Kroppsvallarna - Information
682/2015 – SKK - Etiketter nya ägare
683/2015 – SKK - Nyhetsbrev, SKKs Utställningskommitté juni 2015

684/2015 – SKK - Protokollsutdrag från SKK/AK, beviljad dispens

685/2015 – SKK - Information avseende nya indexraser från 2016

686/2015 – SKK - Svar på fråga angående rasklubbarnas avelsråd

687/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. SKK - Svar på SKKs remiss om grundregler

2. SKK- Fråga angående SGVKs rasklubbars avelsråd
3. Samtliga rasklubbar - Artikel om allergi för fri publicering på hemsida samt i klubbtidningar
4. RDSG - Protokollsutdrag från SKK/AK, beviljad dispens
5. RDSG - Information avseende nya indexraser från 2016

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Styrelsen diskuterade den till hösten planerade ordförandekonferensen. Inom kort kommer inbjudan med information om datum, plats, tid och upplägg för konferensen att skickas ut. Vidare diskuterades olika förslag på ärenden som ska behandlas. Inom två veckor ska samtliga i styrelsen skicka in förslag på ärenden som bör behandlas på ordförandekonferensen. Förslagen skickas till Agneta Lindberg. Diskussionen kommer att fortsätta på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att bjuda in ordförande till den planerade ordförandekonferensen.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin, balans- och resultatrapport gicks igenom och är helt ok. Det finns inte mycket att kommentera och SGVKs ekonomi är stabil och visar i dagsläget ett överskott, skäligt väl likvida.
Det finns fordringar på några rasklubbar och det är pengar klubbarna är skyldiga för försäkringspremier.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerar om det pågående arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Christina Fredriksson meddelar att Svenska Schapendoesklubben revidering är näst intill klar, endast några små justeringar kvar och SSK räknar med att skicka in den till SGVK inom kort.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerar om att medlemmar fortsätter skicka in resultat i tävlingarna SGVKs Allroundhund- och vinstrikaste utställningshund, mycket glädjande, och att resultaten finns utlagda på hemsidan.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson rapporterar att det var många hundar som deltog i utställningen i Landskrona söndagen den 14 juni och att denna var lyckad. Den nya utställningsplatsen, Landskrona brukshundklubb låg bra till och hade en fin klubbstuga. Vidare informerade Christina om att det är 38 st. hundar anmälda till utställningen i Piteå den 3 juli. Styrelsen diskuterade också vikten av att ha cafeteria på plats i samband med alla SGVKs utställningar och hur man framledes kan få detta att fungera på ett lämpligt sätt.

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se är publicerad och fungerar väldigt bra. Det har inkommit flera mail med positiv respons och som visar stor uppskattning över hemsidans utformning. Besökarna upplever den nya hemsidan som ”proffsig” snygg, stilren och lättnavigerad. Webmastern utför som alltid ett mycket gott arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 4 augusti klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och avslutar mötet med att önska styrelsen en fin sommar.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Christina Fredriksson