SGVKS LOGGA1

 

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 15 november 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Christina Laage

CL

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

Gith Jakobsson

GJ

 

X

Anmält förhinder

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

 Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bekosta resa och övriga utgifter för Annelie Karlsson Karjalainen i samband med utbildning av SKKs katalogprogram för instruktör Berit Uhlén Svensson (BUS).  

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

777/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

778/2015 – OESS - Medlemsregister

779/2015 – OESS - Yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan om att utbilda sig på rasen Old English Sheepdog

780/2015 – Rfg - Yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan om att utbilda sig på rasen Gos d’Atura Catala

781/2015 – PON - Styrelsemötesprotokoll

782/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

783/2015 – SKK - Pressmeddelande ”Sluta skälla på varandra”

784/2015 – SKK - Skrivelse angående ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa regellåsningsperiod år 2017-2021

785/2015 - Medlem som efterfrågar ”riktlinjer” angående indirekt kritik från styrelse av enskild medlem/medlemmar

786/2015 – CBP - Årsmötesprotokoll

787/2015 – CBP - Styrelsemötesprotokoll

786/2015 – OESS - Information rörande rasspecialen år 2016, datum & plats och domare

788/2015 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll

789/2015 – SKK - Pressmeddelande Medlemsguiden- SKKs nya medlemsguide lanseras imorgon den 12 november

790/2015 – IFKV - Kroppsvallarna byter skepnad, kallelse årsmöte

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 785/2015

Styrelsen beslutar

att informera aktuell medlem om vilka möjligheter det finns om man önskar gå vidare med ärendet.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan att utbilda sig på rasen Old English Sheepdog

2. SKK – SGVKs yttrande angående exteriördomare Camilla Karlssons ansökan att utbilda sig på rasen Gos d’Atura Catala

3. Samtliga rasklubbar – Minnesanteckningar från ordförandekonferensen 19 september år 2015

4. Samtliga rasklubbar – Påminnelse att skicka in medlemsregister inför varje utställning som arrangeras i SGVKs regi

5. Samtliga rasklubbar – Påminnelse att skicka in styrelsemötesprotokoll löpande under året

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Agneta Lindberg informerade att SGVKs ordföranderader, nu omdöpta till ”Nytt och Krytt” samt en presentation av SGVKs ”Nya” ordförande är klara för utskick till samtliga rasklubbar. 

 

Styrelsen beslutar

att skicka ut ”Nytt och Krytt” samt presentation av ny ordförande till samtliga rasklubbar för publicering i klubbtidningar och på hemsidor.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Summa tillgångar, ca 80 000 kr i eget kapital och 170 000 kr finns avsatt för nästa domarkonferens. Rent generellt kommer SGVK i år att gå med ett underskott på 20 000 kr. Underskottet beror främst på tre saker, de minskade antalet anmälningar till utställningar, den genomförda ordförande konferensen och det extremt låga ränteläget.  Hade det varit ett annat ränteläge och ett normalt antal anmälningar till utställningarna hade förlusten kunnat hänföras till den genomförda ordförandekonferensen vilket det inte är något att säga om. SGVK är således både likvida och solventa även om vi går med förlust i år.

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Styrelsen diskuterade lokal och föreläsare till den i februari planerade avelskonferensen. Inom kort kommer slutgiltig inbjudan med komplett information att skickas ut till rasklubbarna.

 

Styrelsen beslutar

att Anne Hansson bokar lokal och föreläsare samt sammanställer en dagordning och ett förslag till upplägg av avelskonferensen.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Styrelsen diskuterade den uteblivna informationen på hemsidan under fliken resultat. Förslag till överskrift under fliken är ”Skryt sida”.

Gith Jakobsson återkommer med förslag på hur man på ett lämpligt sätt kan presentera resultat från tävlingar SGVKs raser deltar i. Bland annat för att visa rasernas mångsidigheter samt uppmuntra medlemmar till att aktivera sig med sina hundar.

 

Vidare diskuterade styrelsen informationen på hemsidan som rör SGVKs allroundhund- och vinstrikaste utställningshund. Det är önskvärt att poängställning/resultatlistan presenteras på samma sätt för båda tävlingarna.

 

Styrelsen beslutar

att ge webmastern i uppdrag att se över och justera hur poängställning/ resultatlistan i SGVKs allroundhund- och vinstrikaste utställningshund presenteras på hemsidan.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Annelie Karlsson Karjalainen rapporterar att utställningen i Svedala genomförts på ett trevligt sätt i god anda. Vidare hade SSAK lagt ner mycket arbete på att samla in fina priser, det var ett generöst tilltaget prisbord till utställarna – positivt initiativ.   

 13.

Hemsidan:

Den nya hemsidan med adress http://sgvk.se fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som alltid ett fint arbete.

 

 

14.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 8 december klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte.

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Annelie Karlsson Karjalainen