SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 10 mars 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

Deltagit från § 7

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes och Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 18 april år 2015 och Studiefrämjandets lokal är bokad. Påminnelse om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar. Per-Inge Johansson är tillfrågad att vara mötesordförande och har tackat ja.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

574/2015 – SBK - Inbjudan viltspårveckan år 2015

575/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

576/2015 – SKK - Brev från SKKs valberedning

577/2015 – SKK - Utvärdering av Specialklubbskonferensen

578/2015 – SKK - Remiss - Förslag till nya grundregler

579/2015 – SKK - Protokoll från disciplinnämndens möte den 23 januari år 2015

580/2015 – SKK- Ny styrelse? dags att rapportera in ny klubbstyrelse

581/2015 – SKK- Lathund till SKKs webbtjänst, Arrangera utställning

582/2015 – OESS – Skrivelse, information om nuläget i klubben

583/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

584/2015 – SKK- Remiss - Förslag till nya grundregler- Påminnelse!

585/2015 – SKK- SRD, BSI 2015 till specialklubbar

586/2015 – SKK- Protokollsutdrag, Utställningskommittén angående seminarium

587/2015 – SKK- Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskr.

588/2015 – SGVKs deklarationspapper från skattemyndigheterna

589/2015 – SKK - Icke hänvisning

590/2015 – SKK- Ansökan om tävling – Rallylydnad

591/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

592/2015 – Hundaktiviteter på norra Öland, förslag till plats

593/2015 – Ansökan från Sara Nordin om att utbilda sig på raserna Schapendoes, Schipperke, Polski owzcarek nizinny och Berger des Pyrénées face race /á poil long

594/2015 – SKK - Ansökan från Anna Uthorn om att utbilda sig på rasen Schapendoes (ordinarie post, Karin Drotz)

595/2015 – SSK - Yttrande angående Anna Uthorns ansökan om att utbilda sig på rasen Schapendoes

596/2015 – SKK- Beslut angående valp som uppfört sig opassande på utställning, MyDOG 2015 och varit avstängd från all prov- och tävling

597/2015 – SKK- Uppföljning av vallhundsverksamhet

598/2015 – SKK - Påminnelse! Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter

599/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

600/2015 – SKK - Icke hänvisning

601/2015 – SKKs Domarkommitté Carin Åkesson, förfrågan angående godkänna Roland Fors att utöka sitt rasregister med Gos d'Atura Catala, Berger des Pyrénées à poil long/à face rase), Schipperke , Cao da Serra de Aires, Schapendoes, Old English Sheepdog och Polski owzcarek nizinny som en del i utbildningen till gruppallrounder för grupp 1 som han har blivit antagen till

602/2015 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 320, 321 och 322

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 578/2015

Styrelsen beslutar

att Agneta Lindberg och Christina Fredriksson ser över och kommer med förslag till nya grundregler.

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SSK - Förfrågan från Sara Nordin angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

2. SSR - Förfrågan från Sara Nordin angående utöka sitt rasregister med rasen Schipperke

3. PON - Förfrågan från Sara Nordin angående utöka sitt rasregister med rasen Polski owzcarek nizinny

4. CBP - Förfrågan från Sara Nordin angående utöka sitt rasregister med rasen Berger des Pyrénées face race/á poil long

5. SKK - Medlemsstatistik i samtliga SGVK rasklubbar

6. RDSG - Beslut om valp som uppfört sig opassande på utställning, MyDOG 2015

7. SKK - Polski owzcarek nizinny reviderade RAS till SKKs avelskommitté

8. SSK - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

9. SSR - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Schipperke

10. PON - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Polski owzcarek nizinny

11. CBP - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Berger des Pyrénées face race /á poil long

12. Rfg - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Gos d'Atura Catala

13. SSAK - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Cao da Serra de Aires

14. OESS - Förfrågan från Roland Fors angående utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog

15. SKK - SGVKs yttrande angående Anna Uthorns ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

16. SGVK - Deklarationspapper inskickade till skattemyndigheterna

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell informerar att arbetet i specialklubben flyter på lugnt och balanserat. I övrigt inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Utställningen i Motala är ännu inte fullt redovisad.

Vidare diskuterades den holländska domarens merkostnader i samband med utställningen i Motala, dessa tillkom på grund av oväder.


Styrelsen beslutar

att den holländska domarens merkostnader gällande resan på grund av oväder ska belasta SGVK och inte utställningen i Motala.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om att det har inkommit resultat i tävlingen SGVKs Allroundhund vilket är mycket glädjande, och att dessa nu finns utlagda på SGVKs hemsida.

 

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson och Agneta Lindberg har tidigare informerat om att det är problem med utställare som inte betalar anmälningsavgiften i tid. Styrelsen diskuterade ärendet ytterligare. Vidare diskuterades vad för sorts pris, alternativ rosett vinnaren av tävlingen SGVKs vinstrikaste hund ska tilldelas, Anne skickar ut bild på några olika förslag.

 

Styrelsen beslutar

att Sista anmälningsdag också är sista betalningsdag. Betalning som ej är SGVK tillhanda en vecka efter sista betalningsdag medför förhöjd avgift med kr 50: -. Anmälan är bindande.

 14.

Hemsidan: Hemsida fungerar väldigt bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt. Webmastern utför ett mycket gott arbete och det planerade arbetet med en ny hemsida är nu i full gång. Samtidigt pågår ett byte av domännamn från org till se.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 9 april år 2015 klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Emelie Svensson