SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2015

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 10 februari 2015

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes och Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Agneta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämman:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 18 april år 2015 och Studiefrämjandets lokal är bokad. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska sändas in till SGVK har skickats ut till samtliga rasklubbar. Bl.a. verksamhetsberättelser från avelsråden, namn på delegater till Fullmäktigestämman mm.

Styrelsen diskuterade vikten av att rasklubbarna förlägger sina årsmöten före första veckan i mars från och med år 2016.

Styrelsen beslutar

att informera rasklubbarna att de ska förlägga sina årsmöten före första veckan i mars från och med år 2016.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

535/2015 – SmÖKK - Inbjudan till Böda Sand, Öland

536/2015 – RDSG - Ansökan om rasspecial 2017

537/2015 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 319

538/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

539/2015 – SKK - Icke hänvisning

540/2015 – SKK - Utskick av fastställda förslag framkomna under regelrevideringskonferensen i lydnad

541/2015 – SKK - Information om utbildningsplaner i Rallylydnad

542/2015 – SKK - Information om begravning av avliden exteriör domare

543/2015 – SKK- Protokoll från disciplinnämndens möte den 28 november år 2014

544/2015 – SSR- Kompletterad funktionärslista

545/2015 – RFG - Skrivelse från medlem

546/2015 – OESS - Styrelsemötesprotokoll

547/2015 – SKK - SKKs valberedning, Kennelfullmäktige år 2015

548/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

549/2015 – SKK - Delegater, Kennelfullmäktige år 2015

550/2015 – SSR - Medlemsantal

551/2015 – OESS - Medlemsantal

552/2015 – RDSG - Medlemsantal

553/2015 – PON - Medlemsantal

554/2015 – SKK - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik den 8 mars år 2015

555/2015 – SKK - Protokoll från disciplinnämndens möte den 28 november år 2014 (komplettering)

556/2015 – SKK - Påminnelse! Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter

557/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

558/2015 – SKK - Icke hänvisning

559/2015 – SKK - Åter hänvisning

560/2015 – SKK - Påminnelse! Inbjudan till utbildning i föreningsteknik den 8 mars år 2015

561/2015 – OESS - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att beviljas gå aspirant domare vid enskilt tillfälle på utställningen i Strängnäs den 15 mars år 2015 på rasen Old English Sheepdog för Birgitta Svarstad

562/2015 – SKK - Påminnelse! Medlemsstatistik i SGVKs rasklubbar

563/2015 – SKK - Påminnelse! Sista datum att inkomma med åsikter angående regelremissen i rallylydnad är den 15 januari år 2015

564/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

565/2015 – SSR - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att utbilda sig på rasen Schapendoes

566/2015 – RDSG - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att utbilda sig på rasen Dansk-svensk gårdshund

567/2015 – OESS - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att utbilda sig på rasen Old English Sheepdog

568/2015 – CBP - Styrelsemötesprotokoll från hel året

569/2015 – CBP - Årsmötesprotokoll

570/2015 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare; Åsa Andersson, Dansk-svensk gårdshund

571/2015 – SKK - Protokoll från disciplinnämndens möte den 23 januari år 2015

572/2015 – SKK- Information om valp som uppfört sig opassande på utställning, MyDOG 2015 och är avstängd från all prov- och tävling tills vidare.

573/2015 – SKK - Etiketter nya ägare

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. SKK - Yttrande angående exteriördomare Svante Frisk ansökan om att beviljas gå aspirant domare vid enskilt tillfälle på utställningen i Strängnäs den 15 mars år 2015 på rasen Old English Sheepdog för exteriördomare Birgitta Svarstad

2. RDSG - Information angående auktorisation/exteriördomare; Åsa Andersson godkänd på rasen Dansk-svensk gårdshund

3. RDSG - Information om valp som uppfört sig opassande på utställning, MyDOG 2015 och är avstängd från all prov- och tävling tills vidare.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell informerar att arbetet i klubben flyter på lugnt och fint. Styrelsen diskuterade datum för anmälan av namn på delegater till Kennelfullmäktige i oktober år 2015. 31 mars – sista dag att anmäla.
På kommande styrelsemöte ska det fattas beslut på vilka delegater SGVK ska skicka.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Bruttoresultatet är något lägre än år 2013. Det preliminära bokslutet ligger lite lägre än tidigare år då antalet anmälningar till utställningar har sjunkit med 10 %. Fördelning- och utdelning till rasklubbarna för år 2014 kommer därmed att bli ca 1000 kr lägre än år 2013. Det är uträknat hur mycket vinsten på fjolårets utställningar blev, och hur stor del av denna som kommer tillfalla rasklubbarna som varit arrangörer. Beloppet rasklubbarna kommer att erhåller redovisas på fullmäktigestämman. Det är 9 st. rasklubbar som ska dela på hälften av intäkterna från årets utställningar.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om det pågående arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Christina Fredriksson informerar om att Schapendoesklubben jobbar på och har en pågående kommunikation med Karin Drotz på SKK. Carola Lindekrans meddelar att rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny - PON nu har skickat in sin revidering av RAS till SGVK som i sin tur skickar vidare revideringen till SKKs avelskommitté för granskning.

Styrelsen diskuterade den till hösten planerade avelskonferensen.
Vidare diskuterades möjligheten att söka bidrag från SKK och upp-rättande av underlag för ansökan om bidrag till avelskonferensen.
Diskussionen kommer att fortsätta på kommande styrelsemöte.

 

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om att det har inkommit tre resultat i tävlingen SGVKs allroundhund, dessa finns utlagda på SGVKs hemsida.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson och Agneta Lindberg informerade om att det nu är 90 st. hundar anmälda till utställningen Motala.

 14.

Hemsidan: Hemsida fungerar väldigt bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt. Webmastern utför ett mycket gott arbete.

 

 

15.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 10 mars år 2015 klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Agneta Lindberg