SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte tisdagen den 9 december 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes och Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Krister Esping utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Ordförande informerade att ett av namnförslagen från föregående möte avseende deltagande i SKKs specialklubbskonferens 7-8 februari år 2015 inte längre är aktuellt. Christina Fredriksson ersätter Krister Esping.
(Beslut avseende inkommen skrivelse 497/2014).
I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Fullmäktigestämma:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 18 april 2015 och lokal är bokad. Agneta Lindberg deltar i stället på SKKs seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter.

 

 

7.

Inkomna skrivelser:

508/2014 – SKK - Översyn av listan över examinatorer/aspirantdomare

509/2014 – SKK - Länk till listan över examinatorer/aspirantdomare

510/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

511/2014 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 317 och 318

512/2014 – SKK - Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars år 2015

513/2014 – SKK - Ras- och specialklubbarnas utställningsprogram år 2015 på SKKs hemsida

514/2014 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare; Catharina Almroth, Dansk-svensk gårdshund och Anne-Chaterine Edoff gruppallrounder för grupp 1

515/2014 – SSR - Besvarad enkät om utställningar

516/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

517/2014 – SKK - Utdrag ur UtstK protokoll 24 okt 2014

518/2014 – Hundutbildningsgruppen - Info om konferens med hunden i centrum

519/2014 – SKK - Inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter

520/2014 – Förfrågan från Åsa Andersson angående utöka sitt rasregister med raserna Dansk-svensk gårdshund, Old English Sheepdog, Schapendoes och Polski Olski Owczarek Nizinny

521/2014 – SKK - Påminnelse angående RAS och revidering av dokumentet

522/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

523/2014 – SSR - Ansökan om år 2017 års rasspecial

524/2014 – RFG - Ansökan om år 2017 års rasspecial

525/2014 – CBP - Ansökan om år 2017 års rasspecial

526/2014 – SKK - Regelrevidering (SBK) för rallylydnad samt information om ansökan om rallylydnadstävlingar för år 2015

527/2014 – SKK - Inför ansökan om utställningar 2017, lansering av webbtjänsten “arrangera utställning”

528/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

529/2014 – SKK - Info angående Svenska Kennelklubbens första distansutbildning

530/2014 – SKK - CS protokoll nr 5-2014‏

531/2014 – SKK - Utskick av ny bok i föreningsteknik (med ordinarie post)

532/2014 – SKK - Ansökan från exteriördomare Svante Frisk angående att exteriördomare Birgitta Svarstad beviljas bli hans aspirant domare vid enskilt tillfälle vid utställningen i Strängnäs den 15 mars år 2015 på rasen Old English Sheepdog

533/2014 – SKK - Nytt supplement och nya ringsekreterarregler för år 2015

534/2014 – PON - Yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att utbilda sig på rasen Polski Olski Owczarek Nizinny    

 

 

8.

Utgående skrivelser:

1. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till temautbildning för avels-funktionärer 21-22 mars år 2015

2. OES - Ansökan från exteriördomare Svante Frisk angående att exteriördomare Birgitta Svarstad beviljas bli hans aspirant domare vid enskilt tillfälle vid utställningen i Strängnäs den 15 mars år 2015 på rasen Old English Sheepdog

3. Samtliga rasklubbar - Information angående auktorisationer/exteriördomare; Catharina Almroth och Anne-Chaterine Edoff

4. SKK – SGVKs svar till Framtidsgruppens frågor, alla Ras- och Specialklubbar inom SKK

5. RDSG - Förfrågan från Åsa Andersson angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

6. OES - Förfrågan från Åsa Andersson angående utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog

7. SSK - Förfrågan från Åsa Andersson angående utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes

8. PON - Förfrågan från Åsa Andersson angående utöka sitt rasregister med rasen Polski Olski Owczarek Nizinny

9. Samtliga rasklubbar - Info om konferens med hunden i centrum från Hundutbildningsgruppen

10. Samtliga rasklubbar - Påminnelse angående RAS och revidering av dokumentet

11. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till seminarium för domar- och utställnings- ansvariga i SKKs specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar med CERT rättigheter

12. Samtliga rasklubbar - Översyn av listan över examinatorer/aspirantdomare

13. Samtliga rasklubbar - Länk till listan över examinatorer/aspirantdomare

14. Samtliga rasklubbar - Info angående Svenska Kennelklubbens första distansutbildning

15. Samtliga rasklubbar - Nytt supplement och nya ringsekreterarregler för år 2015

16. SKK - SGVKs yttrande angående Åsa Anderssons ansökan om att utöka sitt rasregister med Polski Olski Owczarek Nizinny (kopia till domaren)

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera, arbetet i klubben flyter på lugnt och fint.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Det preliminära bokslutet ligger lite lägre än tidigare år då antalet anmälningar till utställningar har sjunkit med 10 %.  

Fördelning- och utdelning till rasklubbarna för år 2014 kommer därmed att bli ca 1000 kr lägre än år 2013. Vidare informerade kassören om att han håller på att runda av arbetet med kontrolluppgifterna och att till nästa styrelsemöte kommer det att föreligga ett preliminärt bokslut.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om det pågående arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Christina Fredriksson informerar om att Schapendoesklubben jobbar på och har en pågående kommunikation med Karin Drotz på SKK.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om tävlingen SGVKs allroundhund och hade skickat ut ett slutgiltigt förslag till styrelsen med regler för tävlingen. Beslut angående förslaget kommer att tas framledes.
Vidare rapporterar Emelie att de senaste utställningsresultaten nu finns att tillgå på hemsidan.

 

 

13.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson och Agneta Lindberg informerade om att det är problem med utställare som inte betalar anmälningsavgiften i tid.

Styrelsen beslutar

att Krister, Christina och Agneta till kommande möte lägger fram ett förslag angående hur man kan hantera notoriskt sena betalare.

 14.

Hemsidan: Hemsida fungerar mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt. Det har uppmärksammats att i nuvarande skick fungerar inte hemsidan för iPad och IPhone. Webmastern tar hand om det när hon har resurser därtill.

 

 

15.

Övriga frågor:

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas tisdagen den 27 januari år 2015 klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Krister Esping