SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte onsdagen den 5 mars 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

Tjänstgör

Anne Hansson

AH

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

 

X

 

Lars Nyremo

LN

 

X

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Agneta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja Anne Hansson att delta i Västra kennelklubbens avels- och utbildningskonferens 1-2 mars 2014.

att godkänna att OESS har antagit SKKs nya typstadgar på ett extra insatta årsmöte.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

335/2014 – SKK- Nytt FCI arvode för exteriör domare

336/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

337/2014 – SKK- Ansökningstider för agilitytävlingar

338/2014 – SKK - Ansökan om tävling i rallylydnad

339/2014 – SGVK - SBKs reviderade tävlings rutiner

340/2014 – SGVK - Reviderade administrativa rutiner kring vallanlags-prov

341/2014 – SVSHK - Information om ”Viltspårshundveckan”

342/2014 – SSR - Utställningsstatistik

343/2014 – SKK- Informationsmaterial till utställningskataloger

344/2014 – SGVKs avels- och hälsokommitté, ansökan om att delta i VKKs avels- och utbildningskonferens den 1-2 mars år 2014

345/2014 – Inbjudan till BPH på Märsta Sigtuna BK

346/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

347/2014 – SKK- Inrapportering av ny styrelse

348/2014 – SKK- Icke hänvisning

349/2014 – OESS- Nya stadgar

350/2014 – SKK- Protokollsutdrag från AKs möte 1-2014

351/2014 – Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med raserna Bergamasco, Cao da Serra de Aires, Gos d´atura catala, Old english sheepdog, Polski owzcarek nizinny och Schipperke

352/2014 – SKK - Fastställda utställningar för specialklubbar år 2016

353/2014 – OESS- Förslag angående annonsering av SGVKs utställningar

354/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

355/2014 – Skrivelse från medlemmar i GOS angående felhantering av motion

356/2014 – OESS- Medlemsregister

357/2014 – Information från intresseklubben, Kroppsvallarna

358/2014 – SKK - Skrivelse gällande en informationstext/beskrivning av rasen bergamasco på SKKs hemsida ”Köpa hund”

359/2014 – SKK- Åter hänvisning

360/2014 – SKK- Rättat informationsmaterial till utställningskataloger

361/2014 – SSR- Årsmötesprotokoll med antagande av nya stadgar

362/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

363/2014 – Royal Canin Sverige AB - Samarbetsavtal för år 2014 och 2015

364/2014 – RDSG - Förfrågan angående representant från SKKs förenings- kommitté samt SGVK med möjlighet att delta på årsmötet den 16 mars år 2014

365/2014– CBP - Årsmöteshandlingar

366/2014 – SSR - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen schipperke

367/2014 – GOS - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen gos d´atura catala

368/2014 – SKK - Påminnelse, årsredovisning för 2013 gällande årsstatistik

369/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 355/2014

Styrelsen beslutar

att efter dialog med medlemmarna i GOS lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

 1. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med schipperke (kopia till domaren)
 2. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med gos d´atura catala (kopia till domaren)
 3. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till BPH på Märsta Sigtuna BK
 4. Samtliga rasklubbar - Information om ”Viltspårshundveckan”
 5. SSR - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen schipperke
 6. BIS - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen bergamasco
 7. SSAK - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen cao da Serra de aires
 8. GOS - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen gos d´atura catala
 9. PON - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen polski owzcarek nizinny
 10.  OESS - Förfrågan från domare Svante Frisk angående utöka sitt rasregister med rasen old english sheepdog
 11.  Royal Canin Sverige AB - Undertecknat samarbetsavtal för år 2014 och 2015
 12.  Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse” Kroppsvallarnas brev till
   rasklubbar
 13.  Samtliga rasklubbar - ”Uppmaning” att bifogade dokument rörande SKKs policy för vallhundsträning når medlemmar och publiceras på rasklubbarnas hemsidor
 14.  SKK- Framställan gällande representant från SKKs förenings kommitté med möjlighet att delta på RDSGs årsmöte den 16 mars år 2014
 15.  SKK- Skrivelse med kommentarer från BIS gällande en informationstext/ beskrivning av rasen bergamasco på SKKs hemsida ”Köpa hund”

 

 

8.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 12 april år 2014. Anne Hansson informerar om att lokal till fullmäktige-stämman är bokad (Studiefrämjandets lokal i Jönköping). Inköp av fika ombesörjs av Anne.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och man tittat också på den löpande bokföringen och resultatet. Det är gjort en slutgenomgång av balans- och resultaträkning inför fullmäktigestämman där vid fastställs överföringar till rasklubbar samt förslaget till vinst disposition. Slutredovisning från utställningen i Motala har inte inkommit, beräknas komma inom kort. Kassören har skickat ut en bekräftelse på att SGVKs pengar är flyttade från tidigare Nordea till nuvarande Resursbank som har en högre ränta (2.4%).

Kassören kontaktar Cattis i PON för att få bekräftelse på hyresavtalet till utställningen i Varberg är undertecknat av SGVK. Är avtalet undertecknat är faktura därmed klar för betalning.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Styrelsen diskuterade avelskonferensen som är planerad till 2015. Upplägg och struktur inför avelskonferensen kommer att påbörjas till hösten.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Styrelsen beslutar

att godkänna Lars Nyremos förslag till ändringar på hemsidan under fliken prov- och tävling samt skickar över förslaget till webmastern för utförande.

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:

Agneta Lindberg informerade om utställningen i Motala och att den var genomförd med ett stort antal deltagande hundar. Styrelsen diskuterade några detaljer kring arrangemanget som till nästa år kan genomföras på ett annat och något effektivare sätt.

 15.

Övriga frågor:

Styrelsen diskuterade SGVKs hemsida. Till nästa styrelsemöte ska samtliga i styrelsen ha funderat på vilka av de beslutade ändringarna/ uppdateringarna som ännu är kvar att utföra.

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas i Jönköping söndagen den 13 april klockan 09.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Agneta Lindberg