SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 5 juni 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Emelie Svensson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

407/2014 – SSK - Reviderat RAS

408/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

409/2014 – Delegeringsavtal SBK Tävling gällande 2014

410/2014 – Våren och sommarens hundfoto

411/2014 – SKK- Icke hänvisning

412/2014 – CBP- Funktionärslista

413/2014 – SSR- Funktionärslista

414/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

415/2014 – SSR- Årsmötesprotokoll

416/2014 – Förfrågan från Charlotte Orre angående utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund

417/2014 – SKK -Inbjudan till Kynologiska Akademin, ”Öppet Hus” 14 juni

418/2014 – RFG- Funktionärslista

419/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

420/2014 – SSK- Justerad funktionärslista

421/2014 – SSK- Styrelsemötesprotokoll

422/2014 – SKK - Judging in Sweden har fått en ny webbsida

423/2014 – PON- Funktionärslista

424/2014 – SKK - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 18-19 oktober 2014

425/2014 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet den 25 april år 2014

426/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

427/2014 – SKK- Exteriördomare uttagna till allroundutbildning

428/2014 – PON - Reviderat RAS

429/2014 – SSR- Justerad funktionärslista

430/2014 – SKK- Auktorisationer/exteriördomare Gina Ekström Persson, dansk-svensk gårdshund. Nina Lönner Andersson, dansk-svensk gårdshund

431/2014 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet den 16 maj år 2014

432/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

433/2014 – CBP- Fråga angående råd vid HD avläsning

434/2014 – SKK- Icke hänvisning

435/2014– Skatteverket, deklarationsblankett

436/2014– SKK- CS nr 2-2014

437/2014 – RDSG - Yttrande angående Charlotte Orres ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

438/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

439/2014 – SSR - Reviderat RAS

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 433/2014

Styrelsen beslutar

att efter dialog med CBP lägga ärendet till handlingarna.

Beslut avseende inkommen skrivelse 407/2014

att SGVK har beslutat skicka SSKs reviderade RAS till SKKs avels- kommitté.

Beslut avseende inkommen skrivelse 428/2014

att SGVK har beslutat skicka PON Unionens reviderade RAS till SKKs avelskommitté.

Beslut avseende inkommen skrivelse 439/2014

att SGVK har beslutat skicka SSRs reviderade RAS till SKKs avels-kommitté.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SKK - SGVKs yttrande angående Charlotte Orres ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund (kopia till domaren)
  2. CBP - SGVKs svar på råd vid frågan om HD avläsning
  3. Samtliga rasklubbar - Samarbetsavtal med Royal Canin
  4. SSK – SGVKs svar angående råd vid förfarande av facebookgrupper
  5. Samtliga rasklubbar - Minnesanteckningar från utställningsträffen i Jönköping den 18 januari
  6. SKK- Funktionärsmallar från samtliga av SGVKs rasklubbar
  7. RDSG - Auktorisation exteriördomare
  8. CBP- Beslut från disciplinnämndens möte 16 maj
  9. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 18-19 oktober 2014

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. Tittat på den löpande bokföringen och resultatet, det har inte hänt så mycket. I övrigt konstaterades att verksamheten resultatmässigt följer budget. Efterkalkyler, alla utställningar ligger inom rimligheternas gräns Motala, Varberg är ok och vi väntar på slutredovisningen från utställningen i Kolbäck. Kassören informerade också om att SGVKs deklaration blir klar i veckan. Styrelsen diskuterade någon form av informationsmöte mellan kassörer och revisorer i rasklubbarna. Möjligheten att ge rasklubbarna ett vettigt underlag och att prata sig samman. Anledningen till diskussionen är att några av SGVKs rasklubbar har problem med ekonomin och behöver vägledning. 

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Tre rasklubbar har inkommit med revideringar som ska skickas till SKKs avelskommitté för granskning. Carola Lindekrans informerar om att PON Unionen har fått avslag på sin ansökan om central registrering av PRA genen (RCD4) men att arbetet fortsätter.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerar om att det är lugnt och vallanlagsproverna rullar på.

Emelie Svensson informerade om resultaträkningen på tävlingen SGVKs vinstrikaste hund. Resultaten ska omgående läggas ut på hemsidan och Emelie skickar över dessa till Lisa.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson informerade om att hon har deltagit i en utbildning av certifierad utställningsarrangör (CUA) i länsklubbsregi. Agneta Lindberg rapporterar att det är 123 st. hundar anmälda till utställningen i Landskrona söndagen den 15 juni. Vidare informerade Christina om att utskicket från utställningskommittén till klubbarna som arrangerar utställningar är utökat med några fler blanketter.

 13.

Övriga frågor:

Styrelsen diskuterade vikten av att komma ihåg tid och datum för styrelsemöten. Alla var överens om att det var en god idé att inför nästa styrelsemöte skicka ett sms på förmiddagen och påminna om kvällens kommande styrelsemöte. Anne Hansson fick i uppdrag att skicka sms till samtliga i styrelsen på förmiddagen onsdagen den 27 augusti.

 

 

14.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 27 augusti klockan 19.00.

 

 

15.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Emelie Svensson