SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 30 oktober 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes och godkändes efter tillägg av paragraf 5 B samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

5 B.

Fullmäktigestämma:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 18 april 2015.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

471/2014 – PON - Ansökan om dispens från uppfödare/medlem

472/2014 – SKK - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa år 2014

473/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

474/2014 – SKK - Inbjudan till specialklubbskonferens i februari år 2015

475/2014 – IKV- Inbjudan/kallelse till årsmöte 2014-09-20

476/2014 – SKK - Deadline för ändringsansökningar - 1 oktober år 2014

477/2014 – OES - Styrelsemötesprotokoll nr 4

478/2014 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 315

479/2014 – SKK - Information om boken Hundavel i teori och praktik

480/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

481/2014 – SKK - Regelrevidering (SBK) för rallylydnad samt information om ansökan om rallylydnadstävlingar för år 2015

482/2014 – SKK - Icke hänvisning

483/2014 – SKK - Information om att FCI Judges Directory inte fungerar

484/2014 – CBP - Medlemsregister‏

485/2014 – SKK - Agria försäkringsdata "updates" dansk-svensk gårdshund

486/2014 – SKK - Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Specialklubbar inom SKK

487/2014 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 316

488/2014 – SSK - Revidering av RAS

489/2014 – SKK - Ansökan från exteriördomare Svante Frisk angående att exteriördomare Hans Almgren beviljas bli hans aspirant domare vid enskilt tillfälle vid utställningen i Växjö den 1 november år 2014 på rasen Old English Sheepdog

490/2014 – SKK - CS protokoll nr 4-2014

491/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

492/2014 – SKK - Information om att FCI Judges Directory åter fungerar

493/2014 – SKK- Utlåtande och fastställande av rasen cao da serra de aires revidering av RAS

494/2014 – SKK - Ansökan om utställning för år 2017

495/2014 – SKK - Åter hänvisning

496/2014 – SKK - Motioner till Kennelfullmäktige år 2015

497/2014 – SKK - Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars år 2015

498/2014 – SKK - Informations artikel om DNA-tester

499/2014 – SKK - Beslut från disciplinnämndens möte den 3 oktober år 2014

500/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

501/2014 – SKK - Icke hänvisning

502/2014 – SKK- Online anmälan till specialklubbskonferens i februari år 2015‏

503/2014 – SKK- Protokoll från Disciplinnämndens möte den 29 augusti samt den 3 oktober år 2014

504/2014 – SLU- Inbjudan till endagarskonferens från hundgenetikforskningen

505/2014 – SKK- Protokollsutdrag från utställningskommitténs möte 4-2014 angående E-cigaretter

506/2014 – SKK- Meddelande från disciplinnämnden angående pågående behandling av ett ärende för rasklubb ansluten till SGVK

507/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 474/2014

Styrelsen beslutar

att Krister Esping och Anne Hansson deltar i SKKs specialklubbs- konferens 7-8 februari år 2015 och representerar SGVK.

Beslut avseende inkommen skrivelse 497/2014

att Anne Hansson deltar i SKKs temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars år 2015 som representant för SGVK.

 

 

7.

Utgående skrivelser:

1. RDSG - Agria försäkringsdata "updates" dansk-svensk gårdshund

2. SKK- SGVKs beslut angående ansökt dispens för hund av rasen PON

3. OES - Ansökan från exteriördomare Svante Frisk angående att exteriördomare Hans Almgren beviljas bli hans aspirant domare vid enskilt tillfälle vid utställningen i Växjö den 1 november år 2014 på rasen old english sheepdog

4. Samtliga rasklubbar - Deadline för ändringsansökningar, 1 oktober år 2014

5. Samtliga rasklubbar - Information om inköp av boken Hundavel i teori och praktik

6. Samtliga rasklubbar - Nomineringar till Hamiltonplaketten för utdelning år 2015

7. Samtliga rasklubbar - Enkät om hundutställningar‏

8. Samtliga rasklubbar - Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Special- klubbar inom SKK

9. SSAK - Utlåtande och fastställande av rasen cao da serra de aires revidering av RAS

10. Samtliga rasklubbar - Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars år 2015

11. Samtliga rasklubbar - Information om DNA-tester från SKK/AK

12. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till en endagarskonferens från forsknings- gruppen för hundgenetik på SLU

13. RDSG - Meddelande från SKKs disciplinnämnd angående behandlingen av ett pågående ärende

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell informerar om händelseutvecklingen i en av rasklubbarna där det den senaste tiden tyvärr har varit turbulent i styrelsen och bland medlemmar.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom och är ok. Efterkalkyl delgavs och siffrorna visar att SGVK kommer att tappa 10-12% på anmälningar 2014 vilket resulterar i knappt 10 % på intäkterna. Överskottet kommer att ligga i prioritet med fjolårets siffror och SGVK har en bra ekonomi och håller kostnaderna väl under kontroll. redovisning från utställningen i Uppsala saknas fortfarande.

Om inte redovisning har inkommit till SGVK inom 14 dagar åligger det kassören att kontakta ansvarig person i berörd rasklubb och begära in samtliga handlingar.   

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Cao da serra de aires revidering av RAS är nu godkänd och fastställd av SKK. Christina Fredriksson informerar om att Schapendoesklubben i stort sett är klara med sin revidering av RAS och har en pågående kommunikation med Karin Drotz på SKK. Carola Lindekrans informerar om att en ansökan om dispens angående avel från uppfödare/ medlem i PON Unionen har blivit beviljad av SKK.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Emelie Svensson informerade om sina tankar kring resultaträkningen till tävlingen SGVKs vinstrikaste hund och kommer inom kort att skicka ut ett slutgiltigt förslag till styrelsen med regler för tävlingen. Vidare rapporterar Emelie att de senaste utställningsresultaten nu finns att tillgå på hemsidan.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson och Agneta Lindberg informerade om att det tilltänkta ridhuset för utställningen i Svedala 8 november år 2014 tyvärr har blivit dubbelbokat, och att SKK (Ann-Sofie Flygare) är informerad om det inträffade och att hon har meddelat att SKK godkänner byte av utställningsplats. Det är ett stort antal hundar anmälda till Svedala, 122 st. vilket är trevligt och glädjande.

 13.

Hemsidan: Hemsida fungerar mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt. Anne Hansson kontaktar webmastern och stämmer av.

 

 

14.

Övriga frågor:

 

 

15.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas måndagen den 9 december klockan 19.00.

 

 

16.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo