SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte söndagen den 2 februari 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

 

X

Anmält förhinder

Anne Hansson

AH

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

Tjänstgör

Lars Nyremo

LN

 

X

Anmält förhinder

 

Adjungerande

Lisa Bergendahl

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lisa Bergendahl utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Hemsidan:

Styrelsen diskuterade möjligheterna kring att utföra olika förslag till förbättringar och uppdateringar på SGVKs hemsida.

Styrelsen beslutar

att ge webmastern i uppdrag att utföra ändringar och uppdateringar på hemsidan utifrån minnesanteckningar och enligt överenskommelse.

 

 

5.

Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.

 

 

6.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas onsdagen den 5 mars klockan 20.00.

 

 

7.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lisa Bergendahl