SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Telefonmöte torsdagen den 28 augusti 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Christina Fredriksson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att stödja RDSGs beslut att anmäla förre revisorn till SKKs disciplin-nämnd.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

440/2014 – SKK - Korrigering av icke hänvisning

441/2014 – SKK - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik

442/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

443/2014 – SKK - Inventering av raskompendium

444/2014 – SKK - Inbjudningar från STOKK, CUA och Solvalla Expo

445/2014 – SKK - SRD-Kommittén och OSI har uppdaterat materialet
                              till Handbok för utställningsansvariga

446/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

447/2014 – SKK - Regelrevidering för SBK från och med år 2017

448/2014 – CBP - Ärende till UKK

449/2014 – SKK - Nomineringar av personer som mottagare av SKKs
                              Förtjänsttecken

450/2014 – SKK - Enkät om hundutställning

451/2014 – SKK - Nomineringar till Hamiltonplaketten

452/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

453/2014 – SKK - Regelkonferens för lydnad- och bruks i SBKs regi

454/2014 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare;
                              Gina Ekström Persson, Old English Sheepdog
                              Svante Frisk, Schipperke
                              Torbjörn Skaar, dansk-svensk gårdshund

455/2014 – SKK - CS protokoll nr 3-2014

456/2014 – SKK - Icke hänvisning

457/2014 – SKK - Tillträdesförbud för Gregor Nemanic fr.o.m. 29 juli

458/2014 – SKK - Komplettering till tillträdesförbud, Gregor Nemanic

459/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

460/2014 – CBP - Medlemsregister

461/2014 – SKK - Eventuell dispens för hund av rasen PON

462/2014 – PON - Eventuell dispens för hund

463/2014 – SKK - Icke hänvisning

464/2014 – SKK - Åter hänvisning

465/2014 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare;
                               Svante Frisk, berger des pyrénées (à poil long à face
                               rase) och schapendoes

466/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

467/2014 – OES - Styrelsemötesprotokoll nr 3

468/2014 – SKK - Inbjudan till Specialklubbskonferensen år 2015

469/2014 – SKK - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholm
                              Hundmässa år 2014

470/2014 – SKK - Etiketter nya ägare

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. RDSG - Auktorisation exteriördomare
  2. SSR - Auktorisation exteriördomare
  3. OES - Auktorisation exteriördomare
  4. Samtliga rasklubbar - Tillträdesförbud för Gregor Nemanic
    fr. o m 29 juli
  5. Samtliga rasklubbar - Inbjudningar från STOKK, CUA och Solvalla Expo
  6. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till Specialklubbskonferensen i februari år 2015
  7. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa år 2014‏

 

 

8.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera, arbetet i klubben flyter på lugnt och fint.

 

 

9.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. Efterkalkyl delgavs och alla utställningar ligger inom rimligheternas gräns. Samtliga utställningar till och med Landskrona är nu redovisade. Det är 4 st. utställningar kvar att redovisa vilket innebär att utställningsfrekvensen troligtvis kommer att gå ner ca 10 %.  

 

 

 

10.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Carola Lindekrans informerar om att PON Unionen har skickat in sin revidering på RAS och har en pågående kommunikation med Karin Drotz på SKK.

 

 

11.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerade kring bakgrunden av utskicket till ras-klubbarna samt vallanlagsprovarna, vilken är den att SGVK debiterats för annan klubbs vallanlagsprov då vår sammanställningslista använts.

Emelie Svensson informerade om sina tankar kring resultaträkningen till tävlingen SGVKs vinstrikaste hund och kommer inom kort att skicka ut ett slutgiltigt förslag med regler för tävlingen.

 

 

12.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson och Agneta Lindberg informerade om att det tilltänkta ridhuset för utställningen i Svedala 8 november år 2014 tyvärr har blivit dubbelbokat. SKK (Ann-Sofie Flygare) är informerad om det inträffade och har meddelat att det är ok att SGVK skriver kontrakt med ett annat ridhus om det ligger i samma kommun. Det är av yttersta vikt att den nya lokalen blir ett bra alternativ för utställarna.

 13.

Övriga frågor:

 

 

14.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas måndagen den 20 oktober klockan 19.00.

 

 

15.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Christina Fredriksson