SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Jönköping söndagen den 19 januari 2014

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

Tjänstgör

Anne Hansson

AH

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om

att bevilja Jens Myrman att utöka sitt rasregister med dansk-svensk gårdshund samt gå elev på MyDOG 3 januari år 2014 för domare Eva Liljekvist Borg.

att presentkort erhållet på SGVK utställning för BIR vinnande hund är personligt, får ingå i flerhundsrabatt och användas på valfri hund.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

292/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

293/2014 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet den 15 november

294/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

295/2014 – STOKK – Inbjudan till djurevent på Solvalla

296/2014 – SSR- Information om 2016 års rasspecial, datum och plats

297/2014 – Medlem i RDSG som lämnar förslag på att SGVK som specialklubb kontaktar SKK med önskan om en domarkonferens i SKKs regi för att diskutera liknande raser

298/2014 – SKK-Seminarium för domaransvariga och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar

299/2014 – SKK-Utställningsplats Böda Sand, Öland

300/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

301/2014 – Kopia på ett mail från en medlem i SSK angående ett svar på ett utskickat brev rörande inlägg på facebook

302/2014 – SKK-Tillträdesförbud

303/2014 – SKK- Åter hänvisning

304/2014 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet den 6 december

305/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

306/2014 – SKK- Icke hänvisning

307/2014 – SKK-Begärda ändringar på utställningar 2014, godkända

308/2014 – SKK-Supplement samt information till utställnings- och championatregler 2012-01-01-2016-12-31 gällande från och med 1 januari 2014

309/2014 – Förfrågan från Jens Myrman angående utöka sitt rasregister med dansk-svensk gårdshund

310/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

311/2014 – SKK- Nya föreskrifter för träning och tävling med djur

312/2014 – SKK- Icke hänvisning

313/2014 – SKK- Konferenser 2015 (specialklubbskonferens, kennelfullmäktige)

314/2014 – OESS- styrelsemötesprotokoll nr 6

315/2014 – SKK- Rättelse av kennelnamn som hamnat på fel plats, disciplinnämndens beslut från mötet den 6 december

316/2014 – SKK- CS nr 5-2013, sista protokollet för året

317/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

318/2014 – SKK- Katalogisering av tidskrifter

319/2014 – SKK- Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH - fri text och bild att använda i tidningar och på webben

320/2014 – SKK- Medlemsstatistik 2013

321/2014 – OESS- Information angående inbetalad medlemsavgift till SGVK, samt medlemsantal

322/2014 – SKK- Protokoll från Kennelfullmäktige 2013

323/2014 – Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 22-23 februari 2014, PÅMINNELSE!

324/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

325/2014 – SKK- Icke hänvisning

326/2014 – SKK- Valberedningsarbetet

327/2014 – RDSG - Beslut angående domare Jens Myrmans ansökan om att utbilda sig på rasen dansk-svensk gårdshund

328/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

329/2014 – SKK- senaste versionen av bergamascos, reviderade RAS

330/2014 – SKK- Vid SKK/AKs sammanträde den 11-12 januari 2014 fastställdes RAS för bergamasco, version 2. Utlåtande från SKK/AKs granskare, kopia till specialklubb och rasklubb

331/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

332/2014 – Mail från medlem i SSK angående annons på rasklubbens hemsida av planerad parning

333/2014 – Mail från domare kontrakterad av SGVK angående ett inlägg på facebook med innehåll som stred mot SKKs grundregler paragraf 1:3 och paragraf 1:4.

334/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 332/2014

Styrelsen beslutar

att efter dialog med SSK följa upp ärendet. 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SKK- SGVKs yttrande angående Jens Myrmans ansökan om att utöka sitt rasregister med dansk-svensk gårdshund (kopia till domaren).
  2. Kontrolluppgifter, 43 st. utskickade enligt bifogad lista av SGVKs kassör.
  3. RDSG- Information från medlem som lämnat förslag på att SGVK som specialklubb kontaktar SKK med önskan om en domarkonferens i SKKs regi för att diskutera liknande raser.
  4. Inbjudan angående utställningsträff till samtliga rasklubbar i SGVK.
  5. SKK- SGVKs ansökan om utställningar för år 2016.
  6. Brev till medlem i SSK med uppmaning att inkomma med ett svar, angående facebook inlägg som stridit mot SKKs grundregler.
  7. SKK- Cao da Serra de Aires reviderade RAS till SKKs avelskommitté.
  8. SBC- förfrågan angående förändring av avgifterna för genomförande av vallanlagsprov.

 

 

8.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 12 april år 2014. Anne Hansson informerar om att lokal till fullmäktige-stämman är preliminärbokad (Studiefrämjandets lokal i Jönköping).  Rasklubbarna kommer omgående att få en inbjudan med information om tid och plats för fullmäktigestämman. Styrelsen diskuterade förslag på mötesordförande och Gun uppdrogs att kontakta föreslagen person. 

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Gun Grysell konstaterar att 2013 har varit ett lugnt och harmonsikt år. Ordförande har lett en samarbetsvillig och arbetsvillig styrelse under trevliga former.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. I övrigt konstaterades att verksamheten resultatmässigt följer budget. Bokslutsarbetet pågår för fullt. Styrelsen diskuterade lämplig bank för bättre förräntning av sparade medel. Uppdrogs åt kassören att finna en alternativ bank för bättre förräntning av sparade medel.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny reviderade RAS är klart så när som på några mindre justeringar. Klubben räknar med att revideringen kommer att skickas in till SGVK i början på år 2014. Bergamascos reviderade RAS är klart och godkänt av SKKs avelskommitté. Rasklubben Cao da Serra de Aires reviderade RAS är inskickat till SKKs avelskommitté för påseende och utlåtande.

Carola Lindekrans informerar om rasen Polski Owzcarek Nizinnys ärende med PRA genen (RCD4). SLU håller i nuläget på att revidera ett test för genen RCD4. Framledes är det tänkt att rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny skickar information till Sofia Malm som ansöker om central registrering hos SKK.

Styrelsen diskuterade om det finns behov av att ha rasklubbarnas RAS på SGVKs hemsida eller om det räcker att RAS dokumenten finns på rasklubbarnas privata hemsidor.

Styrelsen beslutar

att ta bort samtliga RAS dokument från SGVKs hemsida.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

1. Lars Nyremo informerade om att SKKs “Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund” nu är fastställd av SKK/CS. Inom en snar framtid kommer den att finnas tillgänglig för åskådning samt ned-laddning på SKK hemsida.

2. Lars och Krister har gemensamt kommit fram till att SGVK med omedelbar verkan bör upphöra med att ta 5 kr/anmäld hund till arrangemang som lyder under “SBK-Tävling”. Orsaken är att rasklubbarna numera själva ansvarar helt för dessa arrangemang utan SGVKs medverkan och således får stå för samtliga kostnader samt intäkter. Det har dessutom varit praktiska problem med att hålla kontroll på dessa inbetalningar, då vi inte har möjlighet att följa anmälningar respektive betalningar i programmet genom att respektive rasklubb äger sin egen inloggning. Lars och Krister finner att dessa 5kr/hund som var avsedda att sättas in på utvecklingsfonden inte genererar tillräckligt med inkomster för SGVK, som motiverar det stora detektivarbete som fordras och krävs för att spåra pengarna. Lars reviderar instruktionen gällande detta.

Styrelsen beslutar

att upphöra med att ta 5 kr/anmäld hund till arrangemang som lyder under “SBK-Tävling”. 

 3. Som en direkt följd av punkten ovan, föreslår Lars och Krister att man ändrar rutinerna kring “Delegeringsavtal” med rasklubbarna vid “SBK-Tävling” arrangemang till att delegeringsavtal skrivs med respektive rasklubb gällande 12 månader. Lars revidera instruktionen gällande detta.

Styrelsen beslutar

att ändra rutinerna kring ”Delegeringsavtal” enligt Lars förslag.

4. Lars och Krister informerade att de anser att den så kallade “SMS anmälan vallanlagsprov” skapar ett enormt arbete för dem båda. Det krävs en väldigt stor arbetsinsats av bägge för att spåra och hålla kontroll på anmälda hundar samt betalningar för dessa. En ytterligare aspekt är att registreringen av utförda prov tar väldigt lång tid, då vi inte skickar in resultaten till SKK förrän samtliga prov vid det enskilda provtillfället är inbetalda samt avprickade. Dessutom har vi under året upptäckt att det föreligger svårigheter med att hålla kontroll på utförda/ inbetalda prov kontra stambokförings-fakturorna från SKK. Lars redogjorde att det finns stora fördelar med “SMS anmälan”, det är bland annat lättare att spontant få hund provad vid mer oplanerade tillfällen. Tyvärr överväger nackdelarna och Lars föreslår att mötet beslutar upphäva möjligheten till denna anmälningsform, samt att en revidering av reglerna kring anmälan av vallanlagsprov.

Styrelsen beslutar

att upphäva “SMS anmälan till vallanlagsprov” samt att en revidering av reglerna kring anmälan av vallanlagsprov enligt Lars förslag.

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Styrelsen diskuterade ett förslag på att sammanställa en folder med information om specialklubben SGVK, dess uppbyggnad och uppdrag.  Christina uppdrogs att sammanställa ett förslag, ett första utkast med hjälp av övriga i styrelsen som bidrar med förslag till innehåll.

Christina och Anne uppdrogs också att kontakta några olika tryckerier som anlitats i tidigare sammanhang och begära in offerter på den eventuella informationsfoldern.

 

Styrelsen diskuterade möjligheterna kring att framledes arrangera ordförandekonferens samt konferens för utställningsansvariga.
Förslag, jämna år arrangera konferens för utställningsansvariga och ojämna år ordförandekonferens. Mot bakgrund av den nyligen (18/1-2014) arrangerade utställningsträffen blir det ingen ordförandekonferens i år.  

    

Styrelsen diskuterade utbildning av certifierad utställningsansvarig (CUA). Förslag på att SGVK samt SSK delar på kursavgiften för Christina Fredriksson utbildning till CUA under förutsättning att den sker i länsklubbsregi.

Styrelsen beslutar

att betala halva kursavgiften på Christina Fredrikssons utbildning till CUA under förutsättning att den sker i länsklubbsregi.

 

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:

Styrelsen diskuterade lördagens genomförda träff angående utställningar och tävlingar i SGVKs respektive rasklubbarnas regi, där man bland annat gick igenom regelverket för dessa. Alla var överens om att arrangemanget varit mycket lyckat och utfallit till stor belåtenhet.
Vidare diskuterades ett förslag med önskemål om att man vid Internetanmälan till SGVKs utställningar direkt ska få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. T.ex. ”Tack för din anmälan” eller ”Din anmälan är mottagen”. Christina och Agneta uppdrogs att kontakta webmastern och höra om detta är något som är möjligt och går att få till stånd.   

 15.

Övriga frågor:

Styrelsen diskuterade om SGVK kan vara behjälpliga vid arrangemang av BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning - för alla hundar). Eventuellt vara aktivare med information och uppmuntran att genomföra BPH beskrivningar. Nu finns det även en mobil BPH bana att tillgå vilket kan underlätta genomförandet. Carola uppdrogs att kontakta rasklubbarna med en förfrågan om det finns intresse att arrangera BPH beskrivningar.

Styrelsen diskuterade förslag på uppdatering och revidering av SGVKs hemsida.   

 

 

16.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 2 februari klockan 19.00.

 

 

17.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo