SGVKS LOGGA1

 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Jönköping söndagen den 13 april 2014 kl. 09.00.

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Emelie Svensson

ES

X

 

 

 

Adjungerande

Lisa Bergendahl

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande hälsar alla varmt välkomna och då speciellt Emelie som ny i styrelsen samt förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

 

3.

Val av justerare:

Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

 

 

5.

AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger.

 

 

6.

Inkomna skrivelser:

370/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

371/2014 – SSK- Styrelsemötesprotokoll

372/2014 – SKK- Icke hänvisning

373/2014 – PON - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen polski owzcarek nizinny

374/2014 – SGVK - Information om rasspecialer 2016

375/2014 – PON- Nya stadgar antagna på ett extra insatt årsmöte

376/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

377/2014 – OESS - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen old english sheepdog

378/2014 – SVSHK - Program för ”Viltspårhundsveckan”

379/2014 – SKK- Regler och riktlinjer för CUA samt CUA-H

380/2014 – SKK- Icke hänvisning

381/2014 – OESS - Funktionärslista

382/2014 – BIS - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen bergamasco

383/2014 – SKK- Åter hänvisning

384/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

385/2014 – SKK- Disciplinnämndens beslut från mötet den 21 februari år 2014

386/2014 – SSR- Årsmötesprotokoll

387/2014 – SKK- Förfrågan om inköp av ringsekreterarväska

388/2014 – SKK- SKKs policy för relationen människa och hund

389/2013 – SKK- Auktorisationer/exteriördomare Arvid Göransson, dansk-svensk gårdshund, Jens Myrman, dansk-svensk gårdshund, Maritha Östlund-Holmsten, dansk-svensk gårdshund. Petra Junehall,
gos d'atura catala

390/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

391/2014 – SKK- Åter hänvisning

392/2014 – SKK- Förslag rörande bedömning på inofficiella utställningar till klubbar som arrangerar inofficiella utställningar där alla raser får delta

393/2014 – SKK- CS nr 1-2014

394/2014 – Kroppsvallarna- Inbjudan till informationsmöte

395/2014 – OESS - Årsmöteshandlingar

396/2014 – SSAK - Yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utbilda sig på rasen cao da serra de aires

397/2014 – CBP - Ansökan om vallanlagsprov

398/2014 – SKK- Fira SKK 125 år

399/2014 – SKK- Ansökan om prov för år 2015

400/2014 – SKK- Utskick angående regler för lydnadsprov

401/2014 – SSK - Skrivelse angående facebook

402/2014 – SKK- Etiketter nya ägare

403/2014 – SSK – Funktionärslista

404/2014 – CBP - Förfrågan om avelssektor

405/2014 – OESS - Styrelsemötesprotokoll 1-2014

406/2014 – SSRK – Funktionärslista

 

 

Beslut avseende inkommande skrivelse 401/2014

Styrelsen beslutar

att efter dialog med SSK lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

7.

Utgående skrivelser:

  1. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen polski owzcarek nizinny (kopia till domaren)
  2. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen old english sheepdog (kopia till domaren)
  3. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen bergamasco (kopia till domaren)
  4. SKK - SGVKs yttrande angående Svante Frisks ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen cao da Serra de aires (kopia till domaren)
  5. Samtliga rasklubbar - Program för ”Viltspårshundveckan”
  6. CBP - SGVKs svar angående avelssektor

 

 

8.

Fullmäktigestämman:

Fullmäktigestämman genomfördes i studiefrämjandets lokaler, Jönköping lördagen den 12 april. Bo Edoff ledde fullmäktigestämman lugnt och stilla och på ett mycket föredömligt sätt med trevlig stämning och god anda.

 

 

9.

Rapport från ordförande:

Inget nytt att rapportera.

 

 

10.

Rapport från kassören:

Kassören rapporterar om ekonomin. Balans- och resultatrapport gicks igenom. I övrigt konstaterades att verksamheten resultatmässigt följer budget. Det är gjorts en slutgenomgång av balans- och resultaträkning där vid fastställs vinstdispositionen som inom kort kommer att överföras till rasklubbarna.

 

 

 

11.

Rapport från Avels- och Hälsokommittén:

Anne Hansson informerade om arbetet med revidering av RAS bland rasklubbarna. Rasklubben för Polski Owzcarek Nizinny reviderade RAS är klart så när som på några mindre justeringar. Klubben räknar med att revideringen kommer att skickas in till SGVK under april år 2014. Svenska Schapendoesklubben har meddelat att deras revidering är näst intill klar och räknar med att skicka in revideringen till SGVK inom kort.

 

 

12.

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:

Lars Nyremo informerar om att förändringen av anmälningsrutiner kring vallanlagsproven som redan börjar visa resultat. Tre olika rasklubbar har ansökt om att hålla prov på olika platser samt med olika domare.

 

 

13.

Rapport från Utbildning och Konferenskommittén:

Inget nytt att rapportera.

 

 

 

14.

Rapport från Utställningskommittén:

Christina Fredriksson informerade om att hon hade blivit antagen till en utbildning av certifierad utställningsansvarig (CUA) i länsklubbsregi helgen 1-2 maj år 2014. Agneta Lindberg uppdrogs efter önskemål från medlemmar i rasklubbarna att efterforska om det eventuellt går att sälja rosetter (kvalitet & konkurrens) på SGVKs utställningar.

Styrelsen diskuterade hur man kan fördela foder priserna Royal Canin sponsrar SGVK utställningar med på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Utställningskommittén uppdrogs att ta reda på hur mycket foder Royal Canin skickar till utställningarna samt kontrollera bifogade följesedlar.

 15.

Rapport från Webmastern:

Hemsida fungerar mycket bra och det var uppskattat att Lisa hade möjlighet att delta under helgen. Lisa delgav styrelsen lite olika genomtänkta, kloka synpunkter och åsikter vilka diskuterades i gott samförstånd. Bland annat diskuterades fördelar kontra nackdelar med att lägga hemsidan i Wordpress. Anledningen till den eventuella ändringen är att många besökare haft problem med att se och läsa information på hemsidan. I Wordpress ska hemsidan kunna ses i rätt version av de flesta besökarna oavsett vilken webbläsare man har. Lisa uppdrogs att utföra de sista uppdateringarna/ ändringarna på hemsidan utifrån anteckningar från dagens diskussion.

Styrelsen beslutar

att Lisa Bergendahl har fria händer att omarbeta hemsidan efter överenskommelse samt att lägga hemsidan i Wordpress.

 

 

16.

Övriga frågor:

Styrelsen diskuterade skrivare, patroner till skrivare och mailadresser. Alla var överens om att samtliga kommittéer har rätt att köpa material som de behöver t.ex. toner, patroner till skrivare och kopieringspapper.

 

 

17.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas torsdagen den 5 juni klockan 19.00.

 

 

18.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Lars Nyremo