SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat styrelsemöte verksamhetsåret 2014

Plats och datum: Jönköping lördagen den 12 april 2014

Tid: 15.00

 

Närvarande

 

Initialer

Ja

Nej

Noteringar

Gun Grysell

GG

X

 

 

Krister Esping

KE

X

 

 

Carola Lindekrans

CL

X

 

 

Anne Hansson

AH

X

 

 

Agneta Lindberg

AL

X

 

 

Christina Fredriksson

CF

X

 

 

Lars Nyremo

LN

X

 

 

Emelie Svensson

ES

 

X

Anmält förhinder

 

 

1.

Mötet öppnas:

Ordförande Gun Grysell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

2.

Val av sekreterare:

Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.

 

 

 

3.

Val av justerare:

Christina Fredriksson utses att justera dagens protokoll.

 

 

 

4.

Godkännande av dagordningen:

Dagordningen fastställes enligt förslag.

 

 

5.

Kompletterande val:

Styrelsen beslutar

att utse Lars Nyremo till vice ordförande

att utse Krister Esping till kassör

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress

att utse Lars Nyremo, Krister Esping och Emelie Svensson som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén

att utse Christina Fredriksson och Agneta Lindberg som ansvariga för Utställningskommittén

att utse Carola Lindekrans och Anne Hansson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén

 

 

6.

Teckningsrätt:

Styrelsen beslutar

att kassör, Krister Esping 391024- och ordförande, Gun Grysell 461203- var för sig har rätt att disponera SGVKs bankmedel.
Belopp över 10 000 kr tecknas tillsammans.

 

 

7.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor föreligger

 

 

8.

Nästa möte:

Styrelsen beslutar

att nästa möte ska hållas söndagen den 13 april klockan 09.00

 

 

9.

Avslutning:

Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

 

 

 

Anne Hansson

Gun Grysell

Christina Fredriksson